Dvořákova, příspěvková organizace

   Aktuality ze života školy

Školní rok 2016 - 2017

Vánoční koncert


Žáci a učitelé ZUŠ Nejdek zvou srdečně obyvatele a návštěvníky Nejdku na vánoční koncert. Akce se koná ve čtvrtek 15.12.2016 od 17:00 hod. v sále Nejdeckého kina. Vstup zdarma. Přijďte se nadýchat vánoční atmosféry.


Upozornění:


Interní koncert, který měl být 24.11.2016, byl přesunut na 6.12.2016. Důvodem je, že ve stejném termínu jsou v obou nejdeckých základních školách třídní schůzky.

Festival ZUŠ Karlovarského kraje

17.10.2016

Prezentace žáků základních uměleckých škol Karlovarského kraje.


Informace na úvod nového školního roku.


Rozvrhy kolektivní výuky v hudebním oboru (hudební nauka, PHV, sbory, orchestr) na šk. rok 2016/2017 zde.

Rozpis žáků VO dle rozvrhu na šk. rok 2016/2017 ke stažení zde .

Přístupový systém do budovy ZUŠ (informace pro nové žáky a jejich rodiče).

vstup do budovy ZUŠ Nejdek pro žáky školy je řešen přístupovým systémem, ovládaným čipy. Přístupový systém je kompatibilní s čipy, používanými žáky obou nejdeckých základních škol ve školních jídelnách. Po zaregistrování v systému ZUŠ budou mít žáci zajištěn vstup do budovy školy přiložením čipu ke čtečce čipů pod zvonkovým tablem. Žákům, navštěvujícím jiné než nejdecké školy bude čip zapůjčen oproti vratné záloze 50 Kč, která bude vrácena v případě ukončení studia na ZUŠ a vrácení čipu. Čipy je možno vyzvednout v ředitelně.

V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i majetku školy je nutno dodržovat tato pravidla:

 • Žáci vstupují do budovy ZUŠ s použitím čipů, zaregistrovaných v přístupovém systému ZUŠ. Čipy mohou být zaregistrovány pouze aktuálně docházejícím žákům ZUŠ.
 • Pokud žák zapomene čip, kontaktuje svého učitele, případně ředitele, pomocí zvonkového tabla a dveřního komunikátoru.
 • Doprovod žáka (rodiče, prarodiče, sourozenci) může vstupovat do budovy školy spolu s žákem.
 • Pokud přichází doprovod bez žáka, zazvoní na příslušného učitele, případně ředitele školy, ohlásí se jménem, sdělí důvod návštěvy a následně bude vpuštěn do budovy.
 • Žáci / doprovod žáků nesmí sami otevírat dveře návštěvníkům školy.
 • V případě, že se pokusí dospělá osoba projít spolu se žákem do budovy školy, oznámí to žák neprodleně učiteli nebo řediteli školy.
 • Žáci nesmí čip, sloužící ke vstupu do budovy ZUŠ, nikomu půjčit. V případě zapůjčení čipu zodpovídá žák za škody, způsobené zneužitím čipu.
 • Ztrátu čipu jsou žáci povinni okamžitě nahlásit řediteli školy nebo svému učiteli (osobně nebo telefonicky na č. 724264450).
 • Povolená doba přístupu do budovy školy pomocí čipu: v pracovní dny od 12:00 hod. do ukončení výuky (uzamčení školy).

Hrazení úplaty za vzdělávání (dále jen příspěvku).


hrazení příspěvku na šk. rok 2016/17 zůstává stejné jako v minulém školním roce, tzn., že se platí na období půl roku (5 měsíců) nebo celý školní rok (10 měsíců). Rodiče, kteří mají v naší škole více dětí, nebo jejich dítě/děti chodí na více oborů, případně ze sociálních důvodů si mohou písemně zažádat o placení měsíční, ale pouze za předpokladu, že si zřídí v bance trvalý příkaz, abychom měli jistotu, že platby přijdou každý měsíc do předepsaného termínu. Splatnost příspěvku je vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání stanovena na 15. den období, na které je příspěvek hrazen.  Pokud nebude mít žák uhrazen příspěvek do předepsaného termínu, obdrží zákonný zástupce upomínku. Pokud nebude nejpozději do týdne po obdržení upomínky příspěvek uhrazen, obdrží zákonný zástupce 2. upomínku a žákovi nebude nadále poskytována výuka až do uhrazení příspěvku. Pokud nebude uhrazen příspěvek ani do 1 měsíce po přerušení výuky, bude žák v souladu s vyhláškou o ZUV vyloučen ze studia. Jakékoliv problémy či výjimky v hrazení příspěvku je nutno řešit s ředitelem školy.

Postup pro hrazení příspěvku:

 1. Na začátku školního roku vyčkejte na obdržení podkladů k úhradě příspěvku - výši příspěvku, číslo účtu školy a variabilní symbol, pod kterým budete příspěvek platit (každoročně se mění). Předpis příspěvku je stanoven na rok. Pokud budete platit pololetně, rozdělte částku na dvě stejné splátky, pokud měsíčně, bude částka rozdělena na 10 stejných splátek.
 2. S ohledem na elektronické zpracování úhrad je nutno platit za každého žáka a každý předmět zvlášť pod jeho přiděleným variabilním symbolem, jinak nebude platba rozeznána a správně přiřazena.
 3. Příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 15. dne období, na které je hrazen. Pokud do 10. dne neobdržíte potřebné údaje, nebo si nejste jisti výší příspěvku, kontaktujte, prosím, učitele Vašeho dítěte, případně ředitele školy.

Přístup do elektronických třídnic.

    Software “Klasifikace” pro základní umělecké školy, který používáme jako školní matriku, umožňuje všem účastníkům vzdělávacího procesu (učitelům, žákům i rodičům) nahlížení do zápisů ve třídních knihách, kontrolu docházky dětí na výuku, sledování placení příspěvku, přehled akcí i komunikaci mezi všemi zúčastněnými. Jediné, co je potřeba, abychom spolu mohli komunikovat těmito moderními prostředky je Vaše mailová adresa. Na jejím základě Vám vygenerujeme přístup do el. třídnic přes webový prohlížeč, kterým se do elektronických třídních knih dostanete. Do třídní knihy se přihlásíte z našich webových stránek www.zusnejdek.cz po kliknutí na odkaz v levém menu dole a následném zadání Vaší mailové adresy a zaslaného hesla.
    Z důvodu možnosti nahlížení do třídních knih rodiči přes internet byly zrušeny žákovské knížky a nadále jsou vydávány pouze na žádost rodičů, kteří z nějakého důvodu nemohou přístup přes internet do elektronických třídnic využívat.

Aktualizováno
06.12.2016
 

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:   zusnejdek@volny.cz