Dvořákova, příspěvková organizace

   Aktuality ze života školy

Školní rok 2018/2019Přijímání žáků ke studiu v ZUŠ Nejdek pro šk. rok 2019/2020.Přijímací řízení do ZUŠ Nejdek bude probíhat v termínech:

Hudební obor 10.6. a 11.6.2019 od 15:00 do 17:00 hod.
Výtvarný obor 11.6.2019 od 16:30 hod. a 13.6.2019 od 16:00 hod.

případně lze po telefonické domluvě dohodnout jiný termín.

Přihlášku ke studiu je možno podat elektronicky (preferovaný způsob) vyplněním formuláře, dostupného po kliknutí na odkaz v levém menu dole, stáhnout zde nebo vyzvednout v budově ZUŠ. Přihlášky, podávané v papírové podobě, je nutno vyplněné a podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým žákem doručit do ZUŠ Nejdek před termínem přijímacích zkoušek.

Zájemci o studium se ve výše uvedených termínech dostaví do budovy ZUŠ Nejdek a přihlásí se u ředitele školy Miloše Baumgärtla, případně u některého z pedagogických pracovníků. Každý uchazeč o přijetí absolvuje jednoduché talentové zkoušky.

Požadavky u talentových zkoušek

Hudební obor:

  • Zazpívat jednoduchou písničku
  • Zopakovat (zazpívat) předehraný melodický motiv
  • Zopakovat tleskáním jednoduchý rytmický útvar

Výtvarný obor:

  • Namalovat obrázek dle zadaného tématu
  • Přinést vlastní výtvarnou práci

Předpoklady pro přijetí: talent, zájem o zvolený obor/předmět.

Bližší informace je možno získat na tel. čísle 724 264 450.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce školy - květen/červen 2019.


ZUŠ OPEN 2019
Ve dnech 31.5. a 1.6.2019 se konl pod záštitou Nadačního fondu na podporu základních uměleckých škol, založeného vynikající českou pěvkyní Magdalénou Koženou, již III. ročník celostátního festivalu Základních uměleckých škol.

Naše ZUŠ se tohoto festivalu zúčastnila dvěma významnými akcemi:

V pátek 31.5. a v sobotu 1.6.2019 se konal výtvarný heppening "Střípek ke střípku", v čele s koordinátorkou akce paní učitelkou Jarmilou Janků, jehož cílem bylo vytvoření mozaikového obrazu na zdi podél Karlovarské ulice v Nejdku. Na závěr akce zazpíval pěvecký sbor "Komoráček" pod vedením paní učitelky Jany Uhlíkové.

Akce se konala za finanční podpory Karlovarského kraje, města Nejdek, Vlnap a.s. Nejdek, WITTE Nejdek, Nejdecké česárny vlny a.s. a nadace VIA.

V pátek 31.5.2019 vystoupil v rámci celodenního programu na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech od 14:00 hod. taneční orchestr „Steam“, vedený panem učitelem Karlem Ronešem.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní soutěž "Můj sen o létání" (Fai Young Artists Contest 2019).

Naše tři žákyně výtvarného oboru, Simona Holíková, Daniela Hykšová a Barbora Michalcová, se v letošním roce zúčastnily mezinárodní výtvarné soutěže "Můj sen o létání". Po umístění na předních místech v národním kole postoupily se svými pracemi do kola mezinárodního, kde získala Daniela Hykšová ve II. věkové kategorii 2. místo. Všem účastnicím blahopřejeme. Výsledky si můžete prohlédnout zde.Daniela Hykšová, Můj sen o létání


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Soutěž pěveckých sborů.

Video z vystoupení pěveckého sboru Pinocchio v krajském kole soutěže pěveckých sborů základních uměleckých škol v ZUŠ Kraslice (získal stříbrné pásmo) si můžete prohlédnout zde.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvánka na Koncert jazzové a populární hudby.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Galerie zelená sedma se stala galerií ZUŠ.   

Výtvarníci naší školy pravidelně každým rokem od května do června představují svou tvorbu v galerii, která je předsálím nejdeckého kina. Soubory kreseb, maleb a plastik jsou spojené společným tématem. Zahájením provozu Městského muzea Odborem kultury, se Galerie Zelená sedma uvolnila výhradně pro výstavy našich žáků.
Nyní je k prohlídce připravena kolekce starších žáků, kteří představují studijní kresbu květin, kosatců různými technikami. Součástí výstavy je volná tvorba žáků. Jen tak, vznikají převážně kresby, které by třeba mohly být ilustracemi v knihách. Věřím, že autorky vystavených prací budou ve studiu výtvarné tvorby pokračovat na některé ze středních výtvarných škol a potěšení, které jim tvoření obrázků přináší, se stane jejich povoláním.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Festival základních uměleckých škol karlovarského kraje.


Důležité informace na úvod nového školního roku.


Výuku zahajujeme v pondělí 3.9.2018.

Domluva rozvrhů žáků na nový školní rok:

Osobně v budově školy:
3.9.2018            od  09:00 hod.
4.9. - 7.9.2018   od  13:00 hod.

Telefonicky na č. 353 925 125 nebo 724 264 450 (ředitel školy).

Výuka kolektivních předmětů v hudebním oboru začne po domluvě rozvrhu 2. týden šk. roku (hudební nauka, přípravná hudební výchova, pěvecké sbory, komorní soubory, taneční orchestr). Vzhledem k tomu, že začátek výuky v ZŠ Karlovarská a ostrovském gymnaziu je z provozních důvodů o týden posunut, budou definitivní rozvrhy některých předmětů řešeny až po oznámení rozvrhů v těchto školách.


Hrazení úplaty za vzdělávání (dále jen příspěvku).

Hrazení příspěvku na šk. rok 2018/19 zůstává stejné jako v minulém školním roce, tzn., že se platí na  celý školní rok (10 měsíců – preferovaná platba) nebo na období půl roku (5 měsíců). Rodiče, kteří mají v naší škole více dětí, nebo jejich dítě/děti chodí na více oborů, případně ze sociálních důvodů si mohou písemně zažádat o placení měsíční, ale pouze za předpokladu, že si zřídí v bance trvalý příkaz, abychom měli jistotu, že platby přijdou každý měsíc do předepsaného termínu. Splatnost příspěvku je vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání stanovena na 15. den období, na které je příspěvek hrazen.  Pokud nebude mít žák uhrazen příspěvek do předepsaného termínu, obdrží zákonný zástupce upomínku. Pokud nebude nejpozději do týdne po obdržení upomínky příspěvek uhrazen, obdrží zákonný zástupce 2. upomínku a žákovi nebude nadále poskytována výuka až do uhrazení příspěvku. Pokud nebude uhrazen příspěvek ani do 1 měsíce po přerušení výuky, bude žák v souladu s vyhláškou o ZUV vyloučen ze studia. Jakékoliv problémy či výjimky v hrazení příspěvku je nutno řešit s ředitelem školy.

Postup pro hrazení příspěvku:

  • Na začátku školního roku vyčkejte na obdržení podkladů k úhradě příspěvku - výši příspěvku, číslo účtu školy a variabilní symbol, pod kterým budete příspěvek platit (každoročně se mění, nepoužívat v.s. z minulého školního roku!!!). Předpis příspěvku je stanoven na rok. Pokud budete platit pololetně, rozdělte částku na dvě stejné splátky, pokud měsíčně, bude částka rozdělena na 10 stejných splátek.
  • S ohledem na elektronické zpracování úhrad je nutno platit za každého žáka a každý předmět zvlášť pod jeho přiděleným variabilním symbolem, jinak nebude platba rozeznána a správně přiřazena.
  • Příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 15. dne období, na které je hrazen. Pokud do 10. dne neobdržíte potřebné údaje, nebo si nejste jisti výší příspěvku, kontaktujte, prosím, učitele Vašeho dítěte, případně ředitele školy, nebo se podívejte do Klasifikace (viz následující odstavec).

Přístup do elektronických třídnic.

    Software Klasifikace pro základní umělecké školy, který používáme jako školní matriku, umožňuje všem účastníkům vzdělávacího procesu (učitelům, žákům i rodičům) nahlížení do zápisů ve třídních knihách, kontrolu docházky dětí na výuku, sledování placení úplaty za vzdělávání, získání přehledu o akcích školy, omlouvání dětí z výuky i komunikaci mezi všemi zúčastněnými. Jediné, co je potřeba, abychom spolu mohli komunikovat těmito moderními prostředky je Vaše mailová adresa. Na jejím základě Vám vygenerujeme přístup do Klasifikace přes webový prohlížeč (mail, uvedený v přihlášce + heslo), kterým se do aplikace přihlásíte z našich webových stránek www.zusnejdek.cz po kliknutí na odkaz v levém menu dole a následném zadání Vaší mailové adresy a zaslaného hesla.
    Z důvodu možnosti nahlížení do třídních knih rodiči přes internet byly zrušeny žákovské knížky a nadále jsou vydávány pouze na žádost rodičů, kteří z nějakého důvodu nemohou přístup přes internet do elektronických třídnic využívat.

Zabezpečený vstup do budovy školy.

     vstup do budovy ZUŠ Nejdek pro žáky školy je řešen přístupovým systémem, ovládaným čipy. Přístupový systém je kompatibilní s čipy, používanými žáky obou nejdeckých základních škol ve školních jídelnách. Po zaregistrování v systému ZUŠ budou mít žáci zajištěn vstup do budovy školy přiložením čipu ke čtečce čipů pod zvonkovým tablem. Žákům, navštěvujícím jiné než nejdecké základní školy bude čip zapůjčen oproti vratné záloze 60 Kč, která bude vrácena v případě ukončení studia na ZUŠ a navrácení čipu. Čipy je možno vyzvednout a registrovat v ředitelně.

Ochrana osobních údajů (GDPR).

    Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), což je ucelený soubor pravidel na ochranu dat v EU. Školy v ČR, stejně jako veškeré organizace, spravující osobní údaje, jsou povinny se tímto nařízením řídit.
Počínaje tímto dnem nemůžeme nadále zveřejňovat dokumenty, obsahující osobní údaje žáků (např fotky a videa z akcí školy, výsledky soutěží atp.) pokud k tomu nebudeme mít tzv. informovaný souhlas zletilých žáků, nebo zákonných zástupců nezletilých žáků se zpracováním osobních údajů. Jedná se o formulář, ve kterém můžete přesně vymezit rozsah používání osobních údajů, se kterým souhlasíte.
Na začátku každého školního roku obdržíte, nebo si můžete stáhnout formulář, který vymezuje situace, související s činností naší školy, při kterých může dojít k nakládání s osobními údaji žáků, či zákonných zástupců. Žádáme Vás o jeho vyplnění a vrácení zpět tak, abychom mohli mohli nadále postupovat v souladu s Vaším souhlasem. V případě nevrácení formuláře budeme automaticky předpokládat, že jste neprojevili souhlas ani s jedním bodem formuláře.
    Další povinnost, kterou nám GDPR ukládá je vést osobní údaje žáků a rodičů, které nám ukládá zákon, v aktuální podobě. To zn. že údaje, uvedené v přihlášce je třeba v případě změny aktualizovat.

Formulář informovaného souhlasu a aktualizace osobních údajů je ke stažení zde.

Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky jsou na webových stránkách naší školy v sekci Dokumenty pod nadpisem Ochrana osobních dat uloženy základní dokumenty, které tuto oblast popisují a vysvětlují, včetně povinnosti školy při správě osobních dat žáků a jejich zákonných zástupců.
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na učitele či ředitele školy.


Aktualizováno
21.05.2019
 

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:   zusnejdek@volny.cz