Česká školní inspekce

Karlovarský inspektorát

 

 

 

Inspekční zpráva

 

 

Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367

 

Dvořákova 367, 362 21  Nejdek

 

Identifikátor školy: 600 002 608

 

Termín konání inspekce: 29. září – 1. října 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj.:

d4-1447/03-4019

Signatura:

ke2kx502

 

 

Předmět  Inspekční  činnosti

Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení:

v  personálních podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v hudebním a ve výtvarném oboru vzhledem ke schváleným učebním dokumentům

v  materiálně-technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v hudebním a ve výtvarném oboru vzhledem ke schváleným učebním dokumentům

v   průběhu a výsledků vzdělávací a výchovné činnosti v hudebním a ve výtvarném oboru vzhledem ke schváleným učebním dokumentům

Charakteristika  školy

Zřizovatelem Základní umělecké školy, Nejdek, Dvořákova 367 je Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary. Škola má od 1. ledna 1996 právní formu příspěvkové organizace.

V souladu s Rozhodnutím o zařazení ZUŠ do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (s účinností od 30. 6. 2001) jsou žáci vzděláváni ve dvou oborech: v hudebním a ve výtvarném. V loňském školním roce (dle statistického výkazu k 15. 10. 2002) činil počet žáků hudebního oboru 113, výtvarného oboru 78. V době konání inspekce (v letošním školním roce) bylo v hudebním oboru zapsáno 103 a ve výtvarném oboru 74 žáků. Stanovená kapacita 220 žáků není překračována. Téměř všichni žáci školy jsou vzděláváni v základním studiu. V loňském školním roce měli pouze tři výrazně talentovaní žáci hudebního oboru rozšířené vyučování. Letos bylo rozšířené vyučování umožněno dvěma talentovaným klavíristkám, které se připravují na profesní studium v konzervatoři.

Pro výuku v hudebním oboru je charakteristická vzdělávací nabídka jak v oblasti vážné, tak i populární a jazzové hudby. Na jaře roku 1998, po úspěchu ve výtvarné soutěži o nejlepší obrázky na mezinárodní kalendář, se výtvarný obor ZUŠ Nejdek připojil k programu Evropské unie Socrates-Comenius.

Hodnocení  PERSONÁLNÍch podmínek  vzdělávací  a  výchovné činnosti v hudebním a ve výtvarném oboru vzhledem  ke schváleným  učebním dokumentům

Při personálním zabezpečení výuky dle vyučovaných předmětů ředitel plně využívá odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogů. Ve škole vyučuje osm učitelů včetně ředitele. V hudebním oboru má odbornou a pedagogickou způsobilost 14, 3 % vyučujících, 42, 8 % je odborně způsobilých, 14, 3 % vyučuje s pedagogickou způsobilostí, 28, 6 % je bez odborné a pedagogické způsobilosti. Výtvarný obor je vyučován se 100 % odbornou a pedagogickou způsobilostí. Kvalifikační studium zahájilo 28, 6 % pedagogů hudebního oboru, semináře v rámci dalšího vzdělávání a odborné konzultace pravidelně navštěvuje 50 % vyučujících školy. V samostatných uměleckých aktivitách, při vedení souborů a sborů i při skladatelské a aranžérské činnosti se uplatňuje 37, 5 % učitelů. Pro samostatné vzdělávání učitelů ve škole slouží odborné knihy a časopisy, audio i videonahrávky, stálá mezipředmětová i mezioborová spolupráce a vzájemné konzultace. Učitelé mají k dispozici počítač s hudebním programem v jedné třídě a ve sborovně, pro výtvarný obor slouží počítač v odborné učebně.

Podrobně vypracovaný Organizační řád Základní umělecké školy Nejdek, jehož součástí je organizační schéma, dokumentuje promyšlený systém při zabezpečení chodu školy po stránce provozní i výchovně-vzdělávací. Umožňuje bezproblémové fungování všech úseků školy (provozního, ekonomického i pedagogického). Pravomoce jednotlivých pracovníků (včetně ředitele) jsou vymezeny konkrétními náplněmi prací, organizačním řádem a dále pracovními řády pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Uvedené vnitřní školní směrnice jsou každoročně aktualizovány a schvalovány pedagogickou radou. Pro přenos informací uvnitř školy slouží každodenní kontakt ředitele se zaměstnanci a informační panel ve sborovně. Zde jsou k dispozici veškeré schválené vnitřní řády a směrnice školy včetně podrobně rozpracovaného ročního plánu, aktuálně na jednotlivé měsíce. Adresné úkoly i veškerá potřebná opatření bere na vědomí a ukládá pedagogická rada, která je poradním orgánem ředitele. Při malém počtu pedagogů plní také funkci umělecké rady.

Rada školy není ustanovena, je zde fungující registrované Sdružení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ). Sdružení rodičů je každoročně seznamováno s výroční zprávou za uplynulý školní rok i s plánem práce na nový školní rok, podílí se na plánovaných akcích školy.

Při vedení pedagogických i nepedagogických pracovníků vychází ředitel z přijatých vnitřních směrnic školy a z plánu kontrolní činnosti na školní rok. Všichni zaměstnanci znají kritéria pro sledování a hodnocení práce pedagogických i provozních zaměstnanců. Začínajícím a nekvalifikovaným pedagogům jsou určeni uvádějící učitelé. Ředitel je odborným garantem plánování učiva a vedení dokumentace. Dále provádí u vyučujících kontrolu výchovně-vzdělávací práce i jejích výsledků formou hospitací jak v hodinách, tak při třídních předehrávkách, interních i veřejných koncertech, výstavách, soutěžích i postupových zkouškách. Hospitační záznamy podrobně zachycují průběh sledované výuky, jasně sdělují závěry i konkrétní doporučení. Ředitel provádí s učiteli rozbor, který je stvrzován podpisy hospitujícího a hospitovaného. Všeobecné závěry z hospitací a kontrol jsou na programu jednání pedagogické rady.

Jedním z dlouhodobých koncepčních záměrů ředitele je zabezpečení výuky kvalitními pedagogy. Plánování se týká nejen získání potřebných pedagogů, ale především dalšího odborného studia a vzdělávání stávajících učitelů. Důležitým momentem v této oblasti je stálá spolupráce ředitele s představiteli města Nejdek. Ke stabilizaci pedagogického sboru přispěla zejména ta skutečnost, že pro tři učitele školy zde bylo získáním bytu zajištěno trvalé bydliště.

Další vzdělávání učitelů se pozitivně promítá do kvality výuky. Učitelé se v souladu se zaměřením školy (v předmětech hudebního i výtvarného oboru) účastní vzdělávacích akcí i kvalifikačního studia. V současné době si dvě učitelky doplňují vzdělání vysokoškolským studiem. Na základě nabídky navštěvují učitelé akce Pedagogického centra Karlovy Vary, pravidelně se účastní seminářů v rámci soutěží. Jeden učitel absolvoval vzdělávání v oboru hry a metodiky výuky na zobcové flétny. Další hudební zájem jej vedl ke studiu a praktickému využívání elektronických klávesových nástrojů a jejich propojení s programy na PC. Své odborné znalosti a praktické dovednosti uplatňuje všestranným způsobem při individuální a skupinové výuce (komorní soubor zobcových fléten, jazzový orchestr), při úpravě notových materiálů pro tyto soubory. Dle potřeb pro ně vytváří vlastní kompozice, ve kterých zohledňuje aktuální možnosti hrajících žáků. Učitel tohoto odborného zaměření s danou šíří praktických schopností a dovedností je v daných podmínkách vynikajícím pedagogem ZUŠ. Učitel s odbornou a pedagogickou způsobilostí, který učí také předmět improvizace, plně využívá svého odborného zaměření pro hudební skladbu, mnohaletou praxi v několika jazzových uskupeních i účast na jazzových dílnách. Jeho vynikající způsob práce se žáky byl oceněn 1. cenou v soutěži jazzové improvizace pro dva klavíry. Odborné otázky konzultují zejména nekvalifikovaní učitelé jak v rámci školy, tak s kvalifikovanými učiteli v ZUŠ v Karlových Varech nebo na konzervatoři. Jedna nekvalifikovaná učitelka s šestnáctiletou pedagogickou praxí v ZUŠ dobře uplatňuje znalost metodiky klavírní hry a elektronického klávesového nástroje. Při výuce hry na klavír dosahuje výborných výsledků se žáky v soutěžích i při talentových zkouškách na konzervatoř (např. vloni byl přijat ke studiu v konzervatoři jeden žák, letos připravuje k talentové zkoušce opět jednu žákyni). Speciálních vzdělávacích akcí se účastní učitelka výtvarného oboru v rámci realizovaných projektů programu Socrates-Comenius (např. seminář v anglickém Walesu, v Rakousku, kontakty se zahraničními partnery pomocí internetu a další). Velkým přínosem pro školu je spolupráce výtvarného oboru s hudebním, např. při projektu č. 2 „Face your fears“ („Čelit strachu“), stejně jako při projektu č. 4 „Water, a source of life“ („Voda, pramen života“).

Hodnocení zaměstnanců školy je ředitelem prováděno na základě kritérií, se kterými byli všichni prokazatelně seznámeni. Kritéria jsou také po celý rok k dispozici na informačním panelu ve sborovně. Hodnocení je prováděno v rámci jednání pedagogické rady. Ředitel pravidelně provádí sebehodnocení své práce vůči zaměstnavateli. Sebehodnocení činnosti jednotlivých oborů i celé školy je obsaženo ve výroční zprávě.

Úroveň personálních podmínek podporuje efektivní vzdělávání žáků v hudebním a ve výtvarném oboru, má velmi dobrou úroveň.

Hodnocení  Materiálně-technických  podmínek vzdělávací a  výchovné činnosti v hudebním a ve výtvarném oboru vzhledem  ke  schváleným  učebním  dokumentům

Základní umělecká škola sídlí v samostatné budově, která je majetkem města Nejdek. Postupně zde bylo vybudováno velmi dobré prostředí pro výuku v hudebním a ve výtvarném oboru.

Učebny hudebního oboru jsou dostatečně prostorné, světlé, s možností řádného větrání. Stěny v některých třídách jsou obloženy materiálem regulujícím akustické podmínky (míru dozvuku, průzvučnost stěn sousedících tříd). Soubory mají možnost pracovat také v sálku školy. Pro výuku přípravné hudební výchovy a hudební nauky byla vybudována specializovaná, potřebnými učebními pomůckami dostatečně vybavená odborná učebna.

Vybavení učeben starším udržovaným nábytkem, koberci, vhodným osvětlením i pěknou výzdobou je účelné. Celkovou úpravností poskytuje učitelům a žákům podnětné a esteticky působivé prostředí. Vybavení učebními pomůckami plně odpovídá potřebám kvalitní výuky. Žákům jsou k dispozici hudební nástroje pro školní práci i domácí cvičení (nástroje jsou průběžně udržovány a opravovány, plánovitě zakupovány nové). Škola má dostatek notových materiálů sloužících výuce. Učitelé navíc na PC upravují skladby, případně sami vytváří vlastní skladby pro hudební soubory i orchestr školy.

Pro potřeby výtvarného oboru slouží dvě odborné pracovny s potřebným vybavením pro výuku. Ve světlé, dostatečně prostorné místnosti ve druhém podlaží budovy je umístěn také počítač, který je využíván pro počítačovou grafiku i pro přípravu učitelky na výuku. V suterénu je učebna pro modelování a keramiku, v oddělené místnosti je vypalovací pec. I přes provedenou asanaci zdiva jsou zde potíže s vlhkostí. Díky posledním stavebním úpravám vznikla v rozšířených prostorách koncertního sálku malá školní galerie, ve které jsou průběžně vystavovány výtvarné práce žáků.

Ředitel školy na základě požadavku pedagogů plánuje a následně stanovuje spolu s pedagogickou radou priority při zkvalitňování materiálně-technického zázemí pro výuku. Plánování v této oblasti je naprosto funkční. Při hospitační činnosti ředitel sleduje zejména využívání učebních pomůcek při výuce. Zlepšení stavu v oblasti materiálně-technických podmínek školy je od poslední inspekce zcela evidentní.

Materiálně-technické podmínky vzhledem ke sledovaným oborům a předmětům, včetně uplatnění učebních pomůcek při výuce, mají celkově velmi dobrou úroveň.

Hodnocení  průběhu a  výsledků  vzdělávání a  výchovy

Vyučované obory

V souladu s Rozhodnutím o zařazení ZUŠ Nejdek do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 30. 6. 2001, č. j. 25 373/01-21, jsou v současné době poskytovány žákům základy uměleckého vzdělávání v hudebním a ve výtvarném oboru.

Vzdělávací programy vyučovaných oborů jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení ZUŠ do sítě škol.

V inspekcí sledovaných oborech probíhá výuka podle učebních plánů doporučených pro ZUŠ MŠMT: pro hudební obor (přípravné studium, I. a II. stupeň základního studia, rozšířené vyučování) pod č.j. 18 418/95-25, pro výtvarný obor (přípravné studium, I. a II. stupeň základního studia) pod č.j. 18 455/2002-22. Učební plán výtvarného oboru (často i ve spolupráci s hudebním oborem) je obohacen o práci na projektech v rámci mezinárodního programu Socrates-Comenius.

Obsah učiva v hudebním oboru se řídí dosud platnými učebními osnovami pro ZUŠ (dříve LŠU) z let 1980 – 1991 (č. j. 20 876/80-35, č. j. 11 393/81-35, 14 466/85-35, č. j. 12 988/82-35) s výjimkou hry na elektronické klávesové nástroje, pro které MŠMT osnovy dosud nevydalo. Pro výuku ve výtvarném oboru rozpracovává vyučující do tématických plánů osnovy vzdělávacího programu č. j. 15 865/2000-22.

Ve škole je řádně vedena stanovená povinná dokumentace. Zápisy v třídních knihách i v katalogových listech průkazně zachycují průběh i výsledky vzdělávání žáků.

Výuka je v souladu s učebními dokumenty vyučovaného hudebního a výtvarného oboru.

Ředitel školy průběžně sleduje průběh vzdělávání a výchovy v předmětech vyučovaných oborů. Pedagogická rada na jednáních hodnotí kvalitu výsledků výuky v jednotlivých třídách. Kontrola rozvrhů hodin, třídní dokumentace včetně plánování učiva žáků a naplňování učebních plánů a osnov je ředitelem školy pravidelně prováděna. Propojenost kontroly a plánování se promítá v zápisech z jednání pedagogické rady. Na základě analýzy práce učitelů a dosahovaných výsledků jsou přijímána účinná opatření.

Kontrola naplňování učebních osnov je účinná.

Rozvrhy hodin ve třídách vyučovaných oborů odpovídají reálné výuce, vyhovují hlediskům psychohygieny. Mezi jednotlivými výukovými hodinami jsou pravidelně zařazovány přestávky. V hudebním oboru jsou zejména u mladších žáků při hře na hudební nástroje také v průběhu výuky často prováděna relaxační cvičení. Ve výtvarném oboru je dbáno na pitný režim.

Školní řád pro žáky je funkčně zpracován. Stanovuje jak povinnosti, tak i práva žáků v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Jsou zde zakotvena také pravidla vnitřního režimu školy.

Provozní řád odborných učeben, zejména výtvarného oboru, plně sleduje bezpečnost žáků při výuce. Stanovuje pravidla pro používání učebních pomůcek.

Informační systém vůči rodičům a žákům je propracován. Značná pozornost je věnována spolupráci s rodiči, ať už v rámci jednotlivých tříd, nebo celé školy. Při nástupu nového žáka do ZUŠ dostávají rodiče informační bulletin „Schéma studia ZUŠ Nejdek“. V průběhu roku jsou rodiče informováni prostřednictvím žákovských knížek, nástěnných panelů na chodbách i ve třídách, dále plakátů nebo místního tisku. Mohou také vyhledat webové stránky ZUŠ na internetu. O projektech školy se mohou rodiče i žáci podrobně dočíst i v odborném časopisu ZUŠ „Talent“. Umožňována je rovněž účast rodičů při výuce, zejména v hodinách hry na hudební nástroj.

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu je funkční.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v hudebním oboru v předmětech:

Hra na klavír, Improvizace

Výuka hry na klavír byla sledována v hodinách u dvou vyučujících žáků od 1. ročníku I. stupně základního studia až po 2. ročník II. stupně. Sledováno bylo také rozšířené vyučování spojené s přípravou žákyně k talentové zkoušce na konzervatoř. Stanovené výchovně-vzdělávací cíle při plánování učiva žáků byly adekvátně voleny s ohledem na jejich individuální schopnosti. V některých případech nebyly rovnoměrně zastoupeny všechny osnovami požadované složky klavírní hry. Žánrová pestrost při výběru literatury byla dodržena.

Plná kvalifikace pro výuku u jednoho učitele a stálé vzdělávání a konzultace nekvalifikované učitelky u zkušených pedagogů (v ZUŠ i v konzervatoři) jsou zárukou kvalitní výuky i jejích výborných výsledků.

V obou učebnách je učiteli vytvořeno esteticky podnětné prostředí pro výuku. Třídy jsou vybaveny dvěma kvalitními, staršími, ale dobře udržovanými nástroji (křídla). V každé třídě je také elektronický klávesový nástroj, při výuce byl využíván metronom. Velmi dobré je vybavení a využívání notové literatury ze školního archivu, průběžně také notových sešitů pro aktuální úkoly (např. na praktické procvičení základní hudební fráze, rytmu apod.).

Sledovaná výuka byla vhodně členěna. Žáci měli správné základní nástrojové návyky. Ve sledované výuce směřovaly užité metody a formy práce vyučujících k rozvíjení individuálních schopností žáků. Žáci byli motivováni k pocitu volnosti paží, ke sluchové kontrole zvukové stránky hry, k dynamickému rozlišení poznaných druhů úhozu, melodie i doprovodu (v sólové i čtyřruční hře). Postupně byli seznamováni se stavbou melodické linie, důsledně s frázováním vzhledem k harmonické struktuře skladeb, s formou a stylem hraných skladeb. Výborně bylo vytvářeno a prohlubováno rytmické cítění žáků, zvláště v hodinách, kdy učitel zejména mladší žáky systematicky doprovázel nápaditým způsobem (rytmickým i harmonickým). Zde se plně projevilo odborné zaměření učitele na skladbu i jeho velké zkušenosti s jazzovou interpretací. Precizní pedagogická práce byla sledována při přípravě žákyně k talentové zkoušce na konzervatoř. Obtížnější místa ve skladbách a nové úkoly učitelé důsledně procvičovali se žáky v hodině. Žáci byli vedeni k efektivnímu domácímu cvičení. Často byla využita forma motivujícího výkladu učitelů spojená s praktickými ukázkami hry skladeb, diskuse se žáky. Žáci byli na vyučování velmi dobře připraveni, adekvátně reagovali na pokyny vyučujících. Ve sledovaných hodinách pracovali se zájmem a s chutí.

Učitelé dokázali žáky průběžně povzbuzovat, oceňovali každý jejich dílčí pokrok. Komunikace mezi učiteli a žáky byla vstřícná. Vyučující vedli žáky k sebehodnocení vlastního výkonu, k analýze vzniklých nedostatků. Společně nacházeli správné řešení, opakovali probranou látku. Hodnocení žáků v závěru hodin a také klasifikace byly citlivé, měly motivační charakter. Ve sledované výuce vládla přívětivá tvůrčí atmosféra.

Žáci jsou vedeni k pravidelnému prezentování výsledků své práce na veřejnosti v rámci třídních předehrávek, při veřejných koncertech a na soutěžích. V současné době se mohlo klavírní oddělení pochlubit vynikajícími výsledky v klavírní soutěži s mezinárodní účastí i v přijetí třech žáků ke studiu konzervatoře v loňském školním roce.

Výuka improvizace byla dokonale promyšlena a připravena (dva žáci – klavír a trubka). Nově probírané teoretické učivo navazovalo na předchozí látku, učitelem bylo věcně správně žákům vysvětleno, následně názorně předvedeno a se žáky procvičeno. Žáci měli výborné teoretické znalosti, rychle se orientovali i v nově probíraném učivu po stránce teoretické i praktické.

Velmi motivující byly názorné ukázky hry učitelem, jeho dokonalé a důsledné vedení žáků po stránce rytmické i při vnímání hudební fráze. Intenzivní spolupráce žáků s učitelem, častá pochvala jejich výkonu podněcovala k dělné atmosféře výuky. Výborné výsledky výuky, kterých dosáhli loňští absolventi II. stupně studia (v soutěži jazzové improvizace pro dva klavíry oceněni absolutním prvenstvím) dokladuje i současný průběh učení žáků. Zvolenou formou, použitými metodami včetně osobního profesionálního příkladu pedagoga řadí výuku improvizace mezi vynikající.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy žáků ve hře na klavír měly celkově velmi dobrou úroveň, vzdělávání a výchova žáků při improvizaci byla vynikající.

Hra na kytaru

Výuka byla sledována u žáků 1. a 2. ročníku I. stupně základního studia. Stanovené cíle výuky i obsah plánovaného učiva byly v souladu s požadavky učebních osnov, respektovaly individuální schopnosti žáků. Výuku zabezpečuje odborně způsobilý učitel s dlouholetou pedagogickou praxí. Jeho častá účast na dalším vzdělávání i porovnávání výsledků pedagogické práce se žáky v rámci soutěží se pozitivně promítly do kvality výuky.

Učebna, ve které výuka probíhá, je zároveň ředitelnou. Světlá, dostatečně prostorná a dobře větraná místnost je vybavena starším funkčním nábytkem. K dispozici jsou kvalitní nástroje i dostatek notové literatury pro sólový nástroj i pro komorní hru, notové stojany i podnožky. Výzdobou třídy dětskými výtvarnými pracemi je vytvořeno motivující prostředí pro výuku.

Při sledované výuce učitel nenásilným způsobem, adekvátním k věku žáků, trpělivě utvářel a upevňoval správné návyky při začátcích hry na kytaru. Dbal na pocit volnosti obou paží, vhodně zařazoval relaxační cvičení. Volený kytarový repertoár odpovídal schopnostem žáků, byl žánrově pestrý. Od počátku výuky učitel žákům látku věcně správně vysvětloval, aktivizoval je k objasnění veškerých hudebně-teoretických pojmů a poznatků. Probírané skladby také názorně předehrával, nebo k nim vytvářel vhodný doprovod. Společně se žáky sledoval charakter hraných skladeb a písní. Na základě dokonalých ukázek hry učitelem volili žáci odpovídající interpretaci. Důraz byl kladen na sluchovou kontrolu kvality tónu a zvuku, na vyrovnaný rytmus a odpovídající tempo i na hru zpaměti. Učitel vedl žáky k analýze příčin vyskytujících se chyb, k praktickému procvičení problémových částí skladeb. Současně byly žákům nastíněny správné postupy pro samostatné domácí cvičení.

Žáci byli na vyučování velmi dobře připraveni. Ve sledovaných hodinách pracovali soustředěně a s chutí, pohotově reagovali na pokyny učitele. V průběhu výuky byli vhodně motivováni, především kvalitními ukázkami hry učitelem. Byli vedeni také k sebehodnocení. Žáci byli učitelem často chváleni, průběžně povzbuzováni, byl oceňován každý jejich pokrok. Citlivé i věcné hodnocení jejich výkonů v průběhu výuky i v závěru hodiny dotvářelo celkové pozitivní a tvořivé klima, atmosféru vzájemné důvěry a spolupráce.

Vzdělávání a výchova žáků ve hře na kytaru měly velmi dobrou úroveň.

Hra na zobcovou a příčnou flétnu, trubku, elektronické klávesové nástroje a Komorní hra.

U dvou vyučujících daných předmětů bylo provedeno celkem deset hospitací. Studijní plány žáků byly dostatečně podrobně a pečlivě zpracovány v třídních knihách pro individuální výuku. V souladu s platnými osnovami byly pro první pololetí školního roku stanoveny základní vzdělávací cíle a tomu odpovídající učební látka. Ta je dále korigována v návaznosti na úspěšnost postupu, individuální vzdělávací potřeby a zájmy žáků. Pouze v některých případech byly stanoveny evidentně nižší požadavky na objem učiva, než odpovídalo možnostem žáka pro celé pololetí školního roku.

Z hlediska personálního zabezpečení výuky byly konstatovány dílčí rozdíly v celkové odborné fundovanosti a v úrovni pedagogických přístupů, které nesouvisejí pouze s otázkou dosažené odborné a pedagogické způsobilosti. Učitel se středním odborným vzděláním ve hře na trubku dosáhl dalším vzděláváním, odbornými konzultacemi a především vlastní praxí vysoké úrovně dovedností a znalostí v oboru hry na zobcové flétny a elektronické klávesové nástroje. Dále si osvojil znalosti a praktické dovednosti v práci s počítačovými notačními programy, které využívá při úpravách i tvorbě vlastních skladeb pro hudební soubor i orchestr. Úroveň výuky po věcné, odborné i pedagogické stránce, včetně metodiky jejich výuky, plně odpovídala požadavkům na kvalifikovaného pedagoga ZUŠ. Nekvalifikovaná učitelka s delší pedagogickou praxí vychází z dovedností a znalostí získaných absolvováním obou cyklů studia v LŠU ve hře na klavír a flétnu. U dechového nástroje byla konstatována nižší úroveň nástrojových dovedností, chybějící další vzdělávání a větší praxe zejména v oboru soudobé metodiky výuky. Z toho vyplynuly i částečné obtíže při praktické realizaci jinak správně stanovených cílů výuky. Zásadní odborné nedostatky zjištěny nebyly.

Učebny jsou dostatečně prostorné, akusticky vhodné pro výuku. Veškeré vybavení nábytkem, hudebními nástroji, audio a zvukovou technikou, také počítači, vytváří společně s esteticky působivým prostředím podnětné podmínky hudebního vzdělávání a výchovy žáků. Učitelům a žákům jsou dispozici kvalitní nebo alespoň dobře udržované nástroje standardní úrovně. Dostatek notových materiálů různé obtížnosti, zaměření, stylového a žánrového obsahu umožňuje učitelům zařazovat látku dle individuálních potřeb žáků. Mimořádným kladem je vytváření úprav a skladeb se specifickým zaměřením pro konkrétní nástrojové složení žákovského souboru.

Hra na zobcové flétny a příčnou flétnu – v souladu s učebními plány je výuka hry na zobcové flétny organizována formou individuální výuky nebo ve skupině dvou žáků. Tato skupinová výuka byla z hlediska organizace a obsahu hodiny velmi efektivní. Starší žáci hrají dle požadavků osnov kromě sopránové také na altovou, případně i na tenorovou flétnu. Ve škole pracuje soubor zobcových fléten. Uložená látka byla v hodinách se žáky dostatečně procvičena, učiteli názorně předehrána a dle potřeby vícekrát opakována tak, aby každý byl schopen domácím cvičením dosáhnout dílčího pokroku. Kromě samostatné hry pod vedením učitelů hrají žáci s učiteli nebo se spolužáky v duu, využíván je klavírní doprovod apod. Střídání těchto forem je hudebně a motivačně účinné a odpovídá zásadám psychohygieny výuky. Byly zaznamenány některé velmi pěkné, technicky i muzikálně pokročilé výkony žáků. Škola se snaží vyjít vstříc zájmu rodičů i žáků méně nadaných. Ne vždy se však daří ve spolupráci s rodiči podchytit žáky od počátku výuky k pravidelné domácí přípravě. U nekvalifikované vyučující se projevila menší schopnost odpoutat se od zažitých stereotypů a nacházet efektivnější postupy při nácviku dechových a prstových návyků.

Ve výuce počátků hry na příčnou flétnu byl zařazen vhodný úvodní notový materiál pro začínající žáky. Učitelka při zvoleném rychlejším postupu vycházela ze schopností starší žákyně hrající šest let na zobcové flétny. V samém počátku budování základů nátisku (teprve třetí vyučovací hodina) předčasně zařadila také hru tónů tříčárkované oktávy. Správné pokyny o uvolněnosti rtů a dýchání nebyly podloženy dostatečně přesným sledováním činnosti žákyně a náležitými korekcemi. Zde se projevila menší odborná zkušenost i praxe s výukou hry na tento nástroj. Bez vybudovaného nátisku (kvalitnějšího tónu a nástrojové intonace) nebylo vhodné zařazení relativně delší přednesové skladby s klavírem.

Hra na trubku - žáci pod vedením kvalifikovaného učitele získávali správné návyky a dovednosti hry z hlediska budování nátisku, tvoření a nasazování tónu a rozvíjení nástrojové techniky. Kladem byl vzorový příklad hry učitele. Vybrané notové materiály odpovídaly možnostem jednotlivých žáků, výuka probíhala bez nátiskového a fyzického přetěžování. Přirozenou součástí výuky byla podpora celkového hudebního cítění a projevu žáků. Vedle úprav skladeb barokního období jsou zařazovány i soudobé přednesové skladby a častěji také témata z okruhu jazzové hudby (včetně vlastních úprav a skladeb učitele). Zde si žáci osvojují odlišný způsob frázování a přesné rytmické cítění.

Ve hře na elektronické klávesové nástroje (osnovy nebyly dosud vydány) zařazují oba vyučující základní průpravu na podkladě tradiční klavírní literatury. Dále jsou dle vyspělosti žáků hrány skladby v úpravách pro keyboardy. Žáci získávají správné návyky držení rukou, hry oběma rukama, rozvíjejí své tempové, rytmické a harmonické cítění. Seznamují se s celkovým ovládáním nástroje, starší žáci i s komunikací nástroje s PC. Veškerá látka byla v hodinách dostatečně procvičována a opakována tak, aby žák mohl doma úspěšně zvládnout uložený úkol. Při výuce začínající žákyně nebyly vhodnou obměnou činností zohledněny požadavky na psychohygienu. Žáci jsou vedeni ke schopnosti hry v souboru.

Komorní hra souboru zobcových fléten (sopránové flétny, altová a tenorová) je v letošním roce zaměřena mj. k přípravě na soutěž a veřejná vystoupení. Z bohatého výběru literatury byly vybrány skladby z období středověké a ranně barokní hudby i kompozice současných skladatelů. Učitel vedl žáky k přesné souhře, dbal na čistou intonaci i celkový hudební výraz. V případě nové sklady její části názorně na nástroj předvedl. Žákyně hrály kultivovaným tónem, soustředěně a se zájmem.

Výrazné motivační podněty vycházejí především z osobnosti učitele, z jeho nestresující a vstřícným způsobem vedené komunikace, kterou je vytvářena atmosféra důvěry a vzájemné spolupráce mezi učitelem a žáky i žáky navzájem. Motivačními podněty jsou také odborné a nástrojové dovednosti vyučujících. Žáci jsou v hodinách průběžně slovně hodnoceni, v závěru hodin dostávají zdůvodněnou známku do žákovské knížky. Motivačně účinné jsou podpora a ocenění učitele za dílčí úspěch, rovněž ale přesné a většinou náležitě odborně fundované vyjádření nedostatku. V neposlední řadě to je i hra v komorním souboru a jazzovém orchestru, která žákům přináší možnost uplatnění osvojených dovedností, potěšení ze souhry a z hudby vůbec. Tím je také naplňován jeden ze stěžejních cílů základního uměleckého vzdělávání.

Vzdělávání a výchova žáků ve sledovaných předmětech měly celkově velmi dobrou úroveň.

Orchestrální hra

Jedním z aktuálních úkolů koncepce výchovně-vzdělávací činnosti školy je postupné zabezpečení orchestrální hry v oblasti jazzu a populární hudby. Realizaci tohoto úkolu třetím rokem zajišťuje učitel hudebního oboru a svým profesionálním přístupem již v současné době dosahuje prvních kladných výsledků. Učitel je nejen organizátorem zkoušek souboru a jeho vystoupení, ale zároveň i aranžérem skladeb. Pro žáky připravuje repertoár vybraných skladeb a písní stylově zaměřené zábavné hudby.

Sledované hodiny práce souboru, jež tvoří dechová sekce, elektronický klávesový nástroj, baskytara a bicí, probíhala v koncertním sálku školy. V něm je k dispozici potřebné zvukové zařízení. Místnost má velmi dobré akustické podmínky a její interiér je jak prostorově, tak esteticky na vysoké úrovni.

V souborové hře mají žáci možnost praktického uplatnění a rozvoje individuálních znalostí a dovedností, které získávají v hodinách individuální výuky. Ve zhlédnuté výuce byla důsledně procvičována souhra dvojic, trojic i jednotlivých sekcí. Žáci prokazovali velmi dobrou schopnost provedení techniky i stylu. Zřejmé bylo mimořádné zaujetí hráčů při hře i jejich příkladná spolupráce s dirigentem. Společné muzicírování přinášelo pro všechny žáky souboru hezké hudební zážitky a potěšení ze hry. Celý průběh nácviku souhry byl provázen skvělou pracovní atmosférou a pohodou všech zúčastněných. Sledovaná výuka byla pečlivě připravená, stejně jako veškeré plánování práce souboru pro tento školní rok.

Přirozená motivace členů souboru vyplývá z obsahu vybraných hraných skladeb a věku žáků. Dalším motivačním prvkem je příležitost k častým veřejným vystoupením.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v orchestrální hře jsou hodnoceny jako vynikající.

Hudební nauka

Výchovně-vzdělávací činnost byla hodnocena na základě průběhu čtyř vyučovacích jednotek, ve kterých byli vyučováni žáci prvního, druhého, třetího a čtvrtého ročníku základního studia. Výuku všech hodin zabezpečovala učitelka s pedagogickou způsobilostí a s dlouholetou praxí v 1. - 5. ročníku základní školy. Druhým rokem vyučuje hudební nauku za kmenovou učitelku, která je v současné době na mateřské dovolené. V tomto školním roce zajišťuje vyučování všech hodin předmětu, což činí šest hodin týdně. Její pedagogické zkušenosti se pozitivně promítají jak do plánování učiva jednotlivých ročníků, tak do zvolených a užívaných metod a forem práce se žáky. Ve výuce respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků (zřejmé např. v průběhu hodiny v prvním a třetím ročníku). Její příprava na vyučování i stanovení úkolů ročních plánů jsou přiměřené aktuální úrovni jednotlivých tříd. Obsah všech zhlédnutých hodin měl návaznost na předcházející probírané učivo, směřoval k rozvíjení individuálních hudebních schopností a dovedností žáků. Všechny složky vyučování byly věcně i odborně správné.

Pro výuku předmětu je zřízena odborná pracovna, která svými prostorovými podmínkami umožňuje vzhledem k počtu žáků plně realizovat ročníkové tematické plány. Místnost je vybavena klavírem, tabulí s notovou osnovou, dostatečným množstvím orffovských nástrojů, didaktické techniky a dalších základních pomůcek (ve většině hodin byly např. vhodně využity magnetické tabulky pro práci s notovým textem a magnetofon). Akustické podmínky i estetická úroveň učebny zpříjemňují pracovní prostředí a zvyšují jeho účelnost.

Ve všech sledovaných hodinách byl účelně využit vyučovací čas, jejich členění umožňovalo střídání činností (u klavíru, tabule, v lavici či v prostoru pro pohybové dovednosti). Výuka měla činnostní charakter, v některých hodinách však převažovalo frontální vyučování. Teoretické učivo bylo propojováno s praktickými ukázkami. Správně byly utvářeny pěvecké návyky, rozvíjeny sluchové schopnosti i rytmické dovednosti (vhodně využíváno orffovských nástrojů a klavírního doprovodu vyučující). Kromě hudebně-pohybové se objevily v hodinách všechny další složky předmětu (zdařilý byl zvláště poslech hudby ve všech ročnících). Žáci dovedli aplikovat teoretické poznatky v praktických ukázkách a zdůvodňovat zvolené postupy i své názory. Ve všech ročnících prokazovali velmi dobré hudební znalosti a dovednosti. Vyučující trpělivě pracovala na odstraňování vyskytujících se chyb, byl respektován individuální přístup k žákům i jejich pracovní tempo.

Žáci byli učitelkou průběžně aktivizováni, povzbuzováni a často za plnění úkolů chváleni. Motivující byl pro ně také fundovaný doprovod vyučující na klavír i její kultivované vystupování a zajímavý projev v průběhu všech složek výuky. Menší prostor byl dán motivačním prvkům v úvodní části hodin a závěrečnému shrnutí učiva.

Výuka probíhala ve velmi dobré pracovní atmosféře. Žáci se obraceli na vyučující s důvěrou, byli po celý průběh vyučování aktivní, pracovali se zájmem. Vzájemná komunikace mezi učitelkou a žáky se řídila stanovenými pravidly, byl dán prostor pro diskusi i rozvoj komunikativních dovedností žáků.

Hodnocení činností jednotlivých žáků bylo prováděno průběžně formou pochvaly či povzbuzení. Vždy byly respektovány individuální dispozice jednotlivců. Závěrečné slovní hodnocení práce třídních kolektivů nebo jednotlivců se na konci vyučovacích jednotek objevovalo sporadicky, vzájemného hodnocení nebo sebehodnocení žáků nebylo využito. Na konci hodiny byli žáci klasifikováni známkou do žákovské knížky.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v předmětu hudební nauka jsou hodnoceny jako velmi dobré.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy ve výtvarném oboru v předmětech:

Plošná tvorba, Prostorová tvorba

V tomto oboru je v současné době vzděláváno celkem 75 žáků v sedmi skupinách, z toho v přípravném ročníku základního studia 12 žáků. Kvalita vzdělávání a výchovy byla hodnocena ve výukových blocích přípravného, prvního a druhého ročníku základního studia, a to při činnostech v obou odborných pracovnách. Výchovně-vzdělávací proces všech skupin oboru v tomto školním roce zajišťuje učitelka, absolventka Střední pedagogické školy a Střední průmyslové školy keramické, která se zabývá touto činností více než 13 let. Její praktické zkušenosti a nebývalý vztah k oboru i k dětem spolu se systematickým doplňováním odborných a pedagogických dovedností a znalostí velmi kladně ovlivňují výsledky vzdělávání a výchovy. Plánování a příprava na výuku se v posledních letech pojí nejen s plněním platných vzdělávacích programů a plánů práce jednotlivých ročníků, ale i s realizací vytýčených úkolů projektů v rámci programu Socrates-Comenius. V současné době probíhá druhým rokem práce na mezinárodním projektu Voda, pramen života, jehož náplň je vhodně včleněna do činnosti všech skupin oboru. Plány jednotlivých ročníků jsou zpracovány na školní rok a prokazují návaznost, jsou konkrétní a přiměřené k věku žáků.

K výuce výtvarného oboru jsou ve škole zřízeny dvě odborné pracovny. V další menší místnosti sousedící s keramickou dílnou je umístěna pec a je zde prostor pro ukládání rozpracovaných či dokončených výrobků. Každá z pracoven je funkčně zařízena školním nábytkem, jejich prostorové podmínky jsou dobré, pracovní prostředí je velmi podnětné a velkou měrou přispívá k vysoké kvalitě práce. Ve škole byla zařízena v sousedství koncertního sálu malá školní galerie se stálou expozicí prací žáků výtvarného oboru. K činnosti oboru jsou dále k dispozici kromě základních pomůcek grafický lis, hrnčířský kruh a počítač. Drobných pracovních pomůcek a materiálu pro realizaci všech složek oboru je dostatečné množství. Zásobník pomůcek je plně a funkčně využíván v rámci náplně jednotlivých předmětů.

Zhlédnuté vyučovací bloky byly pečlivě připravené, jejich organizace i struktura odpovídaly vytýčeným výchovně-vzdělávacím cílům. Ty zohledňovaly míru talentu i zájem žáků, který se odrážel v nebývalé aktivitě jak v činnosti přípravného ročníku, tak i starších žáků. Výuka v předškolním kolektivu byla přiměřeně náročná, informace a pokyny k jednotlivým pracovním činnostem i dílčím postupům byly vždy srozumitelné. Samozřejmý byl u vyučující individuální přístup k žákům s rozdílnými motorickými schopnostmi. Všem žákům byl dáván prostor k uplatnění svého názoru a fantazie. Sledované vyučování směřovalo pomocí vhodně volených metod a forem práce k rozvíjení specifických dovedností žáků všech věkových skupin. Členění jednotlivých hodin umožňovalo i zařazování relaxačních chvilek, pracovní tempo odpovídalo možnostem všech jednotlivých žáků.

K motivaci žáků bylo ve všech případech vhodně využito úvodních částí bloku vyučovacích hodin, kdy proběhlo navození učiva buď zajímavým rozhovorem, pomůckou, ukázkou polotovaru či výrobku nebo předvedením vlastního postupu práce s materiálem učitelkou. Zdařilá byla např. kolektivní spolupráce předškoláků při provádění výzdoby stromu v rámci výše uvedeného projektu. V průběhu výuky byla zřejmá snaha žáků všech věkových kategorií o co nejlepší výkon, zájem o předmět byl nebývalý. V závěru výukových bloků byli žáci motivováni pro činnost v následujících hodinách.

Příjemná a dělná atmosféra během výuky byly základem pro tvorbu přirozené komunikace a vzájemné spolupráce mezi vyučující a žáky. Ta byla postavena na vzájemné důvěře a akceptování pravidel chování. Žáci se prezentovali velmi dobrou pracovní kázní.

Během sledované výuky probíhalo průběžné hodnocení dílčích činností žáků zejména formou pochval a povzbuzení. Nebylo opomíjeno závěrečné zhodnocení práce a výsledků skupin i jednotlivých žáků. U starších žáků nechybělo i sebehodnocení a vzájemné hodnocení práce i finálních prací. Vyučující bylo oceňováno i sebemenší zlepšení v dovednostech zvláště u méně úspěšných žáků.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy ve výtvarném oboru jsou hodnoceny jako vynikající.

Výsledky vzdělávání zjišťované školou

Výsledky vzdělávání žáků v hudebním oboru zjišťuje škola pravidelně na základě požadavků osnov prostřednictvím komisionálních postupových zkoušek a veřejných vystoupení absolventů. Z předložených protokolů o postupových a absolventských zkouškách žáků z hlavního oboru (hra na nástroj) vyplývá, že požadavky učebních osnov byly splněny. Postupovým komisionálním zkouškám předchází hodnocení žáků jednotlivých tříd v pololetí školního roku v rámci třídních předehrávek. Motivací pro žáky je možnost předvést výsledky své práce na interních a veřejných koncertech nebo na soutěžích apod. Všechna vystoupení žáků sleduje ředitel a spolu s učiteli vyhodnocuje výsledky při jednáních pedagogické rady. Koncerty jsou také nahrávány a jsou předmětem hodnocení žáků v hodinách hudební nauky. Žáci výtvarného oboru prezentují výsledky svých činností čtyřikrát ročně na ročníkových výstavách, v závěru školního roku na závěrečné výstavě celého oboru (výstavu měla možnost inspekce zhlédnout ve školní galerii).

V hudebním oboru je pravidelně prováděno srovnávání výsledků v rámci společných akcí základních uměleckých škol okresu Karlovy Vary (např. společných koncertů, festivalů a přehlídek konaných v Karlových Varech a v Ostrově - Koncert jazzové a populární hudby, Festival mladých umělců, Přehlídka netradičních souborů). Výtvarný obor má možnost širšího srovnávání výsledků v rámci vyhodnocování projektů mezinárodního programu Socrates-Comenius.

Úspěšnost žáků hudebního i výtvarného oboru v soutěžích v posledních třech letech je významná. Především to byla ocenění v okresních i krajských kolech soutěží žáků ZUŠ vyhlašovaných MŠMT v oborech hra na klavír, hra na dechové nástroje (zobcová flétna, trubka – např. vloni 2x 1. místo a 1x 2. místo v krajském kole), komorní soubory, i pro výtvarný obor. Další ocenění získali žáci v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek a Karlovarský hlas, v klavírní soutěži Karlovarská růžička a v soutěži ve čtyřruční klavírní hře s mezinárodní účastí Čtyři ruce na klávesách – Piano über Grenze (3x 1. místo v klasické interpretaci, v jazzové interpretaci a absolutní vítězství v jazzové improvizaci). Výtvarný obor obeslal práce na mezinárodní dětskou výstavu Lidice 2001. Každoročně předvádí výsledky práce žáků na zvoleném projektu v rámci programu EU také na výstavách v zahraničí. V rámci projektu Voda, pramen života se žáci představili kromě plošných a prostorových prací pěti trojrozměrnými ilustrovanými knihami vytvořenými na základě Karlovarských pověstí Jana Svatoše. Tématem čtyř knih jsou pověsti a legendy týkající se karlovarských pramenů, pátá se věnuje Nejdecku.

Významná je úspěšnost absolventů školy při přijetí na další typ střední či vyšší odborné školy s uměleckým zaměřením. Např. v loňském školním roce byli tři absolventi hudebního oboru přijati ke studiu konzervatoře (2x z hlavního oboru hra na klavír – na Konzervatoř Plzeň a Konzervatoř J. Ježka Praha, 1x na obor skladba na Konzervatoř J. Ježka Praha), jedna žákyně výtvarného oboru byla přijata na grafický design na Střední průmyslovou školu keramickou Karlovy Vary.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy v předmětech hudebního a výtvarného oboru je celkově velmi dobré.

Další  Zjištění 

Soulad zřizovací listiny s rozhodnutím o zařazení ZUŠ do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení

Zřizovací listina Základní umělecké školy, Nejdek, Dvořákova 367, vydaná Karlovarským krajem poskytuje potřebné údaje, které jsou v souladu s údaji uvedenými MŠMT v rozhodnutí o zařazení Základní umělecké školy, Nejdek, Dvořákova 367 do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

Prezentace školy na veřejnosti, zapojení do mezinárodního vzdělávacího programu

Škola se kromě výše uvedených koncertů, výstav a soutěží pravidelně prezentuje na veřejnosti. Organizuje cca 28 koncertů a výstav ve školním roce. Úspěšně spolupracuje s mateřskou školou ve městě, s místním muzeem i s Kruhem přátel hudby Nejdek.

Tradici mají již od roku 1997 realizované výtvarné projekty v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Sokrates-Comenius, ke kterým se ZUŠ Nejdek připojila. Získala tak mnoho mezinárodních kontaktů, možnost spolupráce také se školami v zahraničí (např. ve Finsku, Rakousku, Francii, Anglii, Řecku, Norsku, Itálii, Belgii a Španělsku). Na několika projektech spolupracoval s výtvarným také hudební obor.

ZUŠ Nejdek neprezentují na veřejnosti jen žáci, ale také učitelé. Jejich působení v rámci vystoupení žáků, dále i v žánrově různě zaměřených amatérských hudebních souborech nebo při vedení pěveckého sboru dospělých se pozitivně promítá do kvality vyučování žáků. Největším přínosem pro činnost souborů školy jsou aranžérské a skladatelské aktivity dvou učitelů. Jeden z pedagogů, Jindřich Volf, se velice úspěšně představil jako skladatel pražskému publiku v sále Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci dílem Prameny, třívětou kompozicí pro velký smyčcový orchestr, kterou se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu nastudoval Michal Macourek.

Výčet  dokladů, o  které  se inspekční  zjištění  opírá

    1.             Zřizovací listina vydaná Karlovarským krajem, Radou kraje, dne 1. ledna 2002

s účinností od 1. ledna 2002 včetně příloh

   2.           Rozhodnutí MŠMT o zařazení Základní umělecké školy, Nejdek, Dvořákova 367

do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne 9. 10. 2001 s účinností

od 30. 6. 2001, č. j. 25 373/01-21

   3.           Statistický výkaz O základní umělecké škole Škol (MŠMT) V 24-01 podle stavu

k 15. 10. 2002

   4.            Inspekční dokumentace - Tabulka o zaměstnancích školy – učitelé

   5.           Školní řád s platností od 10. 1. 1996

   6.           Organizační řád s platností od 9. 9. 2000 a aktualizací ze dne 1. 7. 2002

   7.           Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2002/2003 – schválena pedagogickou

radou dne 27. 8. 2003

   8.           Plán kontrolní činnosti – školní rok 2002/2003 a školní rok 2003/2004

   9.           Plán práce – školní rok 2003/2004 – schválen pedagogickou radou dne 27. 8. 2003

10.           Hospitační záznamy ředitele školy ve školním roce 2002/2003

11.           Hospitační záznamy přítomných inspektorů ze sledované výuky v hudebním

a ve výtvarném oboru

12.           Katalogy o průběhu studia žáků hudebního a výtvarného oboru

13.            Třídní knihy pro individuální, skupinovou a kolektivní výuku v hudebním

a ve výtvarném oboru pro školní rok 2003/2004

14.           Protokoly o přijímání žáků a komisionálních zkouškách za školní rok 2002/2003

15.            Program Sokrates-Comenius v Základní umělecké škole Nejdek

závěr

Velmi dobré personální zajištění výuky v hudebním i ve výtvarném oboru je garantem pro efektivní výuku žáků v ZUŠ Nejdek. Systematické další vzdělávání pedagogů i jejich aktivní umělecké a tvůrčí činnosti se pozitivně promítají do průběhu i výsledků vzdělávání žáků.

Plánování v oblasti materiálně-technické podpory výuky je součástí plánu práce školy. Realizace této oblasti je vyhodnocována ve výroční zprávě. Ředitel při kontrolní činnosti sleduje zejména uplatnění a využívání učebních pomůcek při výuce. Vzhledem k tomu, že škola významnou měrou využívá počítačovou techniku při přípravě výuky i při výuce v obou sledovaných oborech, je dbáno také na další vzdělávání učitelů v této oblasti. Materiální zabezpečení výuky v hudebním i ve výtvarném oboru má celkově velmi dobrou úroveň.

Učivo žáků je promyšleně plánováno. Učitelé zohledňují individuální schopnosti žáků, volí adekvátní metody a formy práce. K důležitým složkám výuky patří motivace především vlastním uměleckým příkladem učitelů. Žáci hudebního oboru mají možnost uplatnit získané nástrojové dovednosti v komorní, souborové a orchestrální hře. Vzdělávací nabídka je fundovaně vedena jak v oblasti vážné, tak i populární a jazzové hudby. Tvůrčí vyžití skýtá profesionálně vedený předmět improvizace, ve kterém žáci dosahují výrazných úspěchů. Ve výtvarném oboru se žáci vynikajícím způsobem uplatňují a setkávají s tvorbou zahraničních škol v rámci projektů mezinárodního vzdělávacího programu Sokrates-Comenius. Hodnocení průběhu vzdělávání a výchovy v předmětech hudebního a výtvarného oboru má celkově velmi dobrou až vynikající úroveň.

Od poslední inspekce došlo ke zkvalitnění materiálně-technických podmínek pro výuku zejména vybudováním koncertního sálku se školní galerií pro výtvarný obor. Výrazný posun nastal ve využívání počítačů pro výuku v hudebním i ve výtvarném oboru. V rámci realizovaných projektů se prohloubila spolupráce mezi oběma obory školy.

 

 

 

 

 

 

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

 

 

Razítko Plzeňského inspektorátu

 

 

Složení týmu

Titul, jméno a příjmení

Podpis

 

Vedoucí týmu:

Marie Kučerová

Marie Kučerová v. r.

 

Členové týmu:

Mgr.Jindřich Bešťák

Jindřich Bešťák v. .r.

 

 

Mgr. František Mottl

František Mottl v. r.

 

 

 

Další zaměstnanci ČŠI:

Eliška Friedrichová, Libuše Fuksová, Eliška Martínková

 

 

V Plzni dne 22. října 2003

 

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy

 

Datum převzetí inspekční zprávy: 23. 10. 2003

Razítko ZUŠ Nejdek

 

 

 

Ředitel školy

 

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Miloš Baumgärtl

Baumgärtl v. r.

 

Dle § 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu, tj. Plzeňský inspektorát, Částkova 78, 326 00  Plzeň. Připomínky k obsahu inspekční zprávy se stávají její součástí.

 

Hodnotící stupnice:

Stupeň

Vynikající

Velmi dobrý

Dobrý

Vyhovující

Nevyhovující

 

Další adresáti inspekční zprávy

Adresát

Datum předání/odeslání inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI

Krajský úřad – odbor školství, Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary

14. listopadu 2003

d4-1469/03-4019

Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary

14. listopadu 2003

d4-1469/03-4019

 

 

Připomínky ředitele školy

Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI

Text

----------

-------------------

Připomínky nebyly podány.