Česká školní inspekce

Čj.: 044 156/99-4019

Oblastní pracoviště č.05 Karlovy Vary

Signatura: ae2ks201

Okresní pracoviště Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA


Škola:

Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367

362 22 Nejdek

Identifikátor ředitelství:

600 018 482

IZO:

108 018 482

Ředitel školy:

Miloš Baumgärtl

Zřizovatel:

Školský úřad Karlovy Vary

Kollárova 15, 360 09 Karlovy Vary

Příslušný školský úřad:

Školský úřad Karlovy Vary

Termín inspekce:

5. května 1999

Inspektor:

Marie Kučerová


Předmět inspekce:

Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 139/1995 Sb.): Řízení školy


Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá:

Povinná dokumentace školy dle § 38a zákona č. 258/1996 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 1997/98, plán práce na školní rok 1998/99, plán kontrolní činnosti ředitele, schéma studia v ZUŠ Nejdek, dokument o zapojení školy do evropského vzdělávacího projektu Socrates.    Zjištěné skutečnosti a jejich hodnocení

1. Koncepční záměry, plánování výchovně-vzdělávacího procesu

V plánování školy byly jasně stanoveny a postupně plněny dlouhodobé koncepční záměry. Roční úkoly a cíle jsou konkretizovány v šesti kapitolách Plánu práce na školní rok 1998/99, který byl schválen pedagogickou radou dne 31. srpna 1998.

Řediteli školy se podařilo realizovat hlavní koncepční záměry:

– byla rozšířena výchovně-vzdělávací nabídka školy v hudebním oboru o výuku pěvecké výchovy a zpěvu, sborového zpěvu, hry na příčnou flétnu,

– v oblasti personálního zabezpečení výuky byli přijati dva kvalifikovaní vyučující,

– postupně jsou dle plánu uskutečňovány opravy a vybavování jednotlivých tříd.

Na základě uvedených úkolů a cílů jsou zpracovány měsíční plány práce školy. Osobní zodpovědnost za plnění jednotlivých úkolů je stanovena. Plánované termíny a úkoly jsou ředitelem školy průběžně sledovány a vyhodnocovány na pedagogických radách.

Tematické a individuální plánování učiva žáků v hudebním a ve výtvarném oboru je učiteli vypracováno.

Předložené koncepční záměry i plánování výchovně-vzdělávacího procesu jsou promyšlené a reálné, sledovaná oblast je hodnocena jako nadprůměrná.

2. Odborné a pedagogické řízení

2.1 Organizační struktura

Ředitel školy, pan Miloš Baumgärtl, byl potvrzen ve funkci na základě výsledku konkursního řízení dne 9. června 1997. Poradním orgánem ředitele je umělecká a pedagogická rada. Všichni pracovníci školy mají jasně vymezené kompetence. Vnitřní řád školy pro žáky i pedagogické pracovníky je kvalitně zpracován, byl projednán a schválen pedagogickou radou.

Přehledně bylo vypracováno organizační Schéma studia na ZUŠ Nejdek, které slouží jako informace pro rodiče.

2.2 Personální struktura

Ředitel 1

Pedagogičtí pracovníci 6

Provozní zaměstnanci 2 (na částečný úvazek)

Ve škole není administrativní pracovnice.

Ve stabilizovaném pedagogickém sboru je vysoký podíl pedagogicky i odborně způsobilých učitelů. V následující tabulce je uveden přehled personálního zajištění výuky v jednotlivých oborech:


Personální zajištění výuky - přehled vyučovaných hodin v týdnu vyjádřených v %

OBOR:

s pedagogickou způsobilostí

bez pedagogické způsobilosti

s odbornou způsobilostí

bez odborné způsobilosti

hudební

79,2

20,8

71,7

28,7

výtvarný

100

0

100

0

Ředitel školy naplnil koncepční záměry v oblasti rozšíření vzdělávací nabídky školy, jejího kvalitního personálního zabezpečení, plánovitě zlepšuje materiálně-technické podmínky.

Úroveň odborného a pedagogického řízení je nadprůměrná.

3. Kontrolní systém, kontrola a hodnocení

Ředitel školy má přehledně zpracovaný plán řídící a kontrolní činnosti na školní rok, ve kterém jsou stanoveny hlavní cíle a zaměření kontrolní činnosti, formy i způsob vyhodnocování.

Je sledována pedagogická práce vyučujících i výsledky učení žáků, úroveň kolektivní výuky a docházka žáků do hudební nauky, spolupráce hudebního a výtvarného oboru školy. Cíleně je kontrolována třídní dokumentace. Výsledky kontrol jsou pravidelně analyzovány, všeobecná zjištění jsou na programu pedagogických rad, jsou předmětem vzájemné výměny názorů a zkušeností, vedou k vlastnímu sebehodnocení.

Ředitel školy má pro hodnocení pracovníků zpracována kritéria, se kterými byli všichni seznámeni.

Učitelé hodnotí žáky v souladu s § 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 292/1991 Sb. Do systému hodnocení je zařazováno rovněž čtvrtletní vyhodnocování plnění individuálních studijních plánů žáků i kvalita jejich domácí přípravy.

Z uvedených zjištění lze sledovat systematickou kontrolní činnosti ředitele. Kontrolní systém má výraznou převahu pozitiv, nadprůměrnou úroveň.

4. Informační systém - vnitřní a vnější

Informační systém uvnitř i vně školy je velmi dobře a funkčně propracován.

Vnitřní informační systém:

Vnější informační systém:

Informační systém plně odpovídá potřebám školy, vynikajícím způsobem jsou informováni o dění ve škole rodiče i širší veřejnost.

5. Vedení povinné dokumentace

Povinná dokumentace školy je vedena v souladu s § 38a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na předepsaných tiskopisech.

Vedení povinné dokumentace je věnována náležitá péče, úroveň vedení dokumentace je spíše nadprůměrná.

6. Plnění učebních plánů, popřípadě jiných schválených učebních dokumentů

Výuka v ZUŠ probíhá dle učebních plánů č.j. 18 418/95-25 schválených MŠMT ČR pro hudební a výtvarný obor.

V hudebním oboru byly zařazeny také dva nepovinné předměty - hudební nauka v 6. a 7. ročníku I. stupně a sborový zpěv. Předmět improvizace byl obohacen o praktickou složku jazzové improvizace.

Ve výtvarném oboru byla výuka rozšířena o zpracování grafiky na počítači - grafický design. Učební plány jsou plněny ve všech předmětech obou oborů.

Učební plány v obou oborech školy jsou plněny.

7. Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem ke schváleným učebním dokumentům

Vzhledem k efektivnímu hospodaření školy, k získání finanční podpory od sponzorů a Městského úřadu Nejdek, se podařilo v posledních letech postupně opravit učebny v suterénu, v prvním a druhém poschodí školy, vybudovat koncertní sál (s možností instalování výstav). Upravena byla také sociální zařízení a umývárny.

V loňském školním roce byly pro hudební obor (pro taneční orchestr) zakoupeny nové nástroje (klávesový nástroj, kytara s elektrickým ozvučením), kompletní ozvučovací aparatura. Pravidelně je prováděna údržba a ladění nástrojů.

Škola zabezpečuje pracovní materiál a pomůcky pro žáky výtvarného oboru (např. díky darům od sponzora WITTE Nejdek byla získáním kvalitního PC s příslušným programem obohacena výuka o počítačovou grafiku). Doplňován je notový materiál a odborná literatura, pro potřeby vyučujících jsou odebírány odborné časopisy.

Městský úřad Nejdek neúčtuje škole nájemné, přispívá na učební pomůcky (každý rok cca 50 000,-Kč), finančně podporuje projekt Socrates.

Díky pochopení a dobré spolupráci školy s Městským úřadem v Nejdku se podařilo vyřešit bytovou situaci dvou nových učitelů - dostali zde přidělený vlastní byt.

Finanční prostředky jsou vzhledem ke schváleným učebním dokumentům a realizované výuce čerpány efektivně.

8. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy a Výroční zpráva o hospodaření školy ve školním roce 1997/98 je přehledně zpracována v souladu s § 17e, odst. 2, 3 a 4 zákona č. 139/1995 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Požadované informace jsou přehledně uvedeny a jsou v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

Úroveň zpracování výroční zprávy je hodnocena jako nadprůměrná.

9. Péče o další vzdělávání a odborný růst pedagogických pracovníků

Další vzdělávání učitelů je ředitelem podporováno, sledováno a vyhodnocováno. Pravidelně se vzdělávacích akcí účastní ředitel a učitelé hudebního oboru - seminář v Brně „Zpracování hudby na počítači“ (ředitel), přednášky a semináře v Karlových Varech „Škola hry na keyboard“ a „Improvizace v hudbě“ (vždy 2 učitelé), „Jazzová improvizace a harmonie“, „Jazzový seminář“ (ředitel, 1 učitel a žáci předmětu jazzová improvizace). Jeden učitel dálkově studuje skladbu na Konzervatoři J. Ježka v Praze.

Učitelé hudebního oboru se pravidelně účastní okresních, oblastních a ústředních kol soutěží žáků ZUŠ vypisovaných MŠMT ČR pro jednotlivé obory a předměty jako pozorovatelé. Ředitel školy je pravidelně členem odborné poroty okresních kol soutěží. Učitelé získávají zkušenosti také v dalších regionálních soutěžích např. v oboru hry na klavír („Karlovarská růžička“) a zpěvu („Karlovarský skřivánek“).

Učitelé si tvoří ve škole na základě aktuálních potřeb vlastní platformu pro své vzdělávání. Vytvářejí si také vlastní učební pomůcky, pro kolektivní výuku žáků vypracoval ředitel školy skripta „Základy hudební teorie“, pro potřeby žákovských souborů upravují učitelé vhodné skladby (za pomoci počítače).

Péče o další vzdělávání učitelů je nadprůměrná.

10. Hodnocení dalších aktivit, které významně ovlivňují výchovně vzdělávací činnost

Součástí přímé výchovné a vzdělávací práce učitelů je příprava žáků na interní a veřejná vystoupení a výstavy. Samozřejmostí je přítomnost učitelů při všech akcích žáků, vždy vykonávaná nad rámec vyučovací povinnosti. Žáci jsou vedeni k poznání, že veškeré vytvářené hodnoty jsou výsledkem trpělivé, pravidelné a cílevědomé práce.

Škola často prezentuje výsledky své práce na veřejnosti v rámci pravidelných třídních předehrávek žáků, veřejných koncertů a výstav:

– např. z akcí pořádaných školou je to Vánoční koncert s výstavou výtvarných prací žáků, Koncert jazzové a populární hudby (v termínu konání Karlovarského jazzového festivalu ve spolupráci se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary-Rybáře). Tradicí se stalo účinkování žáků na „Pouti dobré vůle“ pořádané Městským úřadem Nejdek. Každoročně pravidelně vystupují žáci na výchovných koncertech pro mateřské školy, příležitostně v Domově důchodců. V letošním školním roce účinkovali žáci také na „Přehlídce mladých talentů“ okresu Karlovy Vary v ZUŠ A. Dvořáka a v hotelu Imperial v Karlových Varech,

– práce žáků výtvarného oboru jsou vystavovány ve výstavních prostorách školy a Muzea v Nejdku. Velice zajímavou se stala loňská akce žáků výtvarného oboru „Nezbyly nám žádné barvy“ (soutěž o nejlepší návrh na výzdobu fasády boční stěny školy a realizace vítězného návrhu). Výtvarný obor se letos přihlásil do evropského vzdělávacího projektu Socrates, jehož hlavní myšlenkou je představit jednotlivé země (ČR, Finsko, Francii a Rakousko) pomocí dětské tvorby.

Výsledky učení žáků se také promítají do velmi dobrých umístění dosahovaných v soutěžích, kterých se škola účastní. V loňském školním roce v soutěži vypisované MŠMT ČR pro ZUŠ se v okresním kole v komorní hře umístil komorní soubor na 1. a v oblastním kole na 3. místě; letos obsadili žáci ve hře na klavír v okresním kole jedno 2. a dvě 3. místa, ve čtyřruční klavírní hře jedno 1. místo; v okresním kole ve hře na kytaru v okresním kole získali žáci dvě 1. ceny a v oblastním kole 2. cenu a čestné uznání. Ve významné klavírní regionální soutěži „Karlovarská růžička“ se v posledních třech letech umístili 2 žáci na předních místech, stejné úspěchy slavili letos i 3 zpěváci v soutěži „Karlovarský skřivánek“.

Každoročně jsou přijímáni žáci s vyhraněným zájmem o umělecké vzdělávání na vyšší typ umělecké školy (např. ve školním roce 1996/97 a 1997/98 byli vždy 3 žáci přijati na Střední průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech, v současné době jsou připravováni ke studiu v konzervatoři 2 žáci hudebního oboru).

Již třetím rokem jsou pořádány v koncertním sálku s galerií v budově ZUŠ koncerty známých umělců v rámci „Kruhu přátel hudby“. Tradicí se staly vstupy nejlepších žáků školy v úvodu těchto vystoupení profesionálů. Základní umělecká škola Nejdek se stala centrem kulturního života města.

Veškeré další aktivity a prezentace práce žáků a učitelů školy jsou vynikající.

    Závěry

Koncepční záměry ředitele jsou postupně plněny. Podařilo se rozšířit vzdělávací nabídku školy a zajistit kvalitní učitele. Cíleně je podporováno další vzdělávání učitelů.

Řídící a kontrolní činnost ředitele je systematická, zpětná vazba je zajištěna.

Učební plány jsou plněny ve všech povinných i nepovinných předmětech hudebního a výtvarného oboru. Příkladná je spolupráce obou oborů školy.

Dokumentace školy je vedena dle dikce zákona na předepsaných tiskopisech, platné právní normy nebyly porušeny.

Svěřené finanční prostředky jsou využívány efektivně ve prospěch žáků a výchovně-vzdělávacího programu. Škola získává cílené finanční prostředky také od sponzorů.

Výsledky učení žáků se pozitivně promítají v dalších aktivitách školy, v přijímání žáků na vyšší typ uměleckých škol, v jejich oceněních v soutěžích, v práci souborů a pěveckého sboru školy, v zapojení žáků výtvarného oboru do evropského vzdělávacího projektu Socrates.

Základní umělecká škola Nejdek se stala centrem kulturního života města.

Řízení školy má výraznou převahu pozitiv.razítko ČŠI Plzeň-město
Podpis inspektorky:


........Marie Kučerová v.r....


V Plzni dne 21. května 1999


Přílohy: 0


Inspekční zprávu jsem převzal dne .25. května 1999......................razítko ZUŠ Nejdek
Podpis ředitele školy Miloš Baumgärtl v.r......................Dle § 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy - zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí.
Na vědomí

Adresát

Datum předání/
odeslání zprávy

Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI

Zřizovatel:

16. června 1999

178/99

Školský úřad:

16. června 1999

178/99Připomínky ředitele školy

Datum

Čj. ČŠI

Text

-----------------------

-------------------

žádné připomínky