Dvořákova, příspěvková organizace


   Dlouhodobá koncepce školy

Koncepce školy do r. 2019


Základní cíl:

 • Poskytnout žákům kvalitní základy vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.

 • Rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat, prezentovat výsledky své umělecké práce na veřejnosti, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.


Prostředky k dosažení cíle:

1. Školní vzdělávací program

 • Pokračovat v přechodu na školní vzdělávací program tak, aby byl v celé délce studia ukončen ve šk. roce 2018/2019. Během této doby ŠVP postupně "dolaďovat" podle praktických zkušeností tak, aby co nejlépe odpovídal podmínkám školy a zajistil co nejlepší výsledky výuky.

 • Při plnění školního vzdělávacího programu zajistit, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.

 • Každoročně vypracovat roční plán práce školy, ve kterém budou stanoveny základní cíle, jichž má být v příslušném školním roce dosaženo a to ve všech oblastech života školy (vzdělávání, provoz atd.). Tento roční plán pak dále rozpracovat do podrobnějších měsíčních plánů.

 • Implementovet do výchovně-vzdělávací práce školy (zejména VO) environmentální výchovu (životní prostředí).


2. Klima školy

 • Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.

 • Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí.


3. Organizace školy

 • Mít vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy (Vnitřní školní řád, Pracovní řád...), neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy.

 • Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.).


4. Akce školy

 • Umožnit všem žákům prezentaci výsledků své práce na akcích, pořádaných školou nebo na akcích jiných subjektů, s nimiž škola spolupracuje formou interních nebo veřejných koncertů a výstav.

 • Nejlepším žákům umožnit účast na soutěžích.


5. Škola a veřejnost

 • Intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací (rodiče o škole).

 • S přechodem na elektronickou matriku a vedení školní dokumentace umožnit rodičům vzdálený přístup do třídních knih a elektronickou komunikaci se školou.

 • Spolupracovat s místními i regionálními organizacemi v oblasti kultury a vzdělávání.

 • Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole zveřejňováním výsledků školy v místním i regionálním tisku a na Internetu.


6. Prostředí a materiální vybavení školy

 • Dokončit výměnu nábytku ve třídách.

 • Zaokupit nový klavír do koncertního sálu.

 • Doplnit/modernizovat dle potřeby učební pomůcky.


6. Trendy

 • V souvislosti se současnými trendy se zaměřit na možnost využívání výpočetní techniky v rámci výuky hudebního i výtvarného oboru


7. Mezinárodní spolupráce

 • Umožnit žákům prezentování výsledků své práce v rámci přeshraniční spolupráce s Hudební školou v Johanngeorgenstadtu.

Aktualizováno
21.05.2019
 

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:   zusnejdek@volny.cz