Dvořákova, příspěvková organizace


   Schéma studia - základní údaje o studiu na ZUŠ Nejdek


Schéma studia

Informace pro žáky a rodiče.

Zahájení studia

Žáci jsou ke studiu na ZUŠ Nejdek přijímáni na základě prokázaných schopností a talentu při přijímacích zkouškách na ZUŠ. Jako podklad pro přijetí slouží závazná přihláška, podepsaná zákonným zástupcem (v případě nezletilého žáka), nebo zletilým žákem. Podpisem přihlášky se zájemce o studium zavazuje dodržovat školní řád, školní vzdělávací program a další předpisy, související s provozem školy. Dále se zavazuje platit ve stanovených termínech a stanovené výši příspěvek na úhradu nákladů, spojených s poskytováním základů vzdělání (dále jen příspěvek). Žák školy má nárok na kvalitní výuku ve zvoleném oboru a předmětu v rozsahu školního vzdělávacího programu, prezentace svých schopností na veřejnosti pod hlavičkou ZUŠ Nejdek, účasti na akcích, pořádaných školou, získání dokladu o vzdělávání na ZUŠ - v přípravném ročníku potvrzení, od 1. ročníku vysvědčení. 

Klasifikace

Klasifikace na ZUŠ je čtyřstupňová:

1 =  výborný
2 = chvalitebný
3 = uspokojivý
4 = neuspokojivý

Celkové hodnocení: prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl

Pokud je žák na konci školního roku z hlavního předmětu klasifikován stupněm neuspokojivý, nemůže pokračovat ve studiu.

 

Ukončení studia

Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy  (z důvodů, uvedených v § 31 odst. 2 až 4 školského zákona),

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu. 

 

Hudební obor

Délka studia hudebního oboru podle předmětů:

Předmět délka studia (v letech)
I. stupeň II. stupeň
od 5 let věku žáka
Přípravné studium (PHV) 1 - 2
od 7 let věku žáka
Hra na klavír 7 4
Hra na kytaru 7 4
Hra na elektrickou kytaru
7
4
Hra na basovou kytaru
7
4
Hra na zobcovou flétnu
7 4
Sólový zpěv
7 4
Sborový zpěv 7 4
Hra na trubku 7
4
Hra na el. klávesové nástroje(EKN) 7
4
Hra na bicí nástroje 7
4
Hra na saxofon
7
4
studium pro dospělé
výše uvedené nástroje dle zájmu a možností školy


Teoretické předměty:

Předmět ročník
Hudební nauka 1. až 5. ročník (povinný předmět)

* Pozn.:
V průběhu 4. až 7. ročníku I. stupně a ve všech ročnících II. stupně dochází žák kromě hlavního předmětu na povinně-volitelný předmět, který si zvolí na základě doporučení učitele hlavního předmětu. (Např.: hra v komorním souboru, hra v tanečním orchestru, čtyřruční hra, korepetice (doprovod), harmonie a improvizace apod.- Viz školní vzdělávací program).


Studium hudebního oboru (HO) se dělí na:1. přípravnou hudební výchovu (PHV)

2. I. stupeň základního studia

3. II. stupeň základního studia

4. Studium pro dospělé

Přípravná hudební výchova   je určena pro pěti až šestileté děti (předškoláci a 1. třída ZŠ), délka trvání je jeden až dva roky roky. V prvním pololetí mají žáci týdně 1 hodinu (45 min.) hromadné výuky, kde získávají první poznatky z oblasti hudby, zdokonalují se v rytmu, zpěvu, intonaci atd. Ve druhém pololetí jsou po konzultaci s rodiči rozděleni na jednotlivé nástroje či zpěv podle rytmických, sluchových a manuálních schopností. Poté žáci docházejí jednou týdně na hodinu hromadné výuky a jednou týdně do kroužku na nástroj (skupinka 2 a více dětí) v rozsahu jedné vyučovací hodiny.  V případě zájmu rodičů mohou také navštěvovat sborový zpěv jako nepovinný předmět.

I. stupeň základního studia   je určen pro žáky od 7 let. Do prvního ročníku I. stupně může být žák přijat buď po úspěšném vykonání postupových zkoušek z PHV, nebo přijímacích zkoušek, při nichž se zjišťují sluchové, rytmické a pěvecké schopnosti dítěte a jsou-li zjištěny určité předpoklady k dalšímu rozvoji hudebního nadání. Žák dochází na 1 hodinu hlavního předmětu a na 1 hodinu teorie - hudební nauky (do 5. ročníku). Během 4. až 7. ročníku je výuka doplněna povinně-volitelným předmětem, např. komorní hrou, hrou v taneční kapele, sborovým zpěvem apod.

V některých případech (vyjímečný talent, příprava na konzervatoř a pod.) může žák po vykonání komisionálních zkoušek obdržet na studium nástroje dotaci až 2 vyuč. hodiny týdně - tzv. rozšířená výuka (od 4. ročníku I. stupně).

II. stupeň základního studia   je určen pro žáky od 14. let, kteří zdárně absolvovali studium na I. stupni nebo se nově přihlásili do ZUŠ.
Studium na II. stupni trvá 4 roky a kromě hlavního předmětu
je výuka ještě doplněna povinně-volitelným předmětem, např. komorní hrou, hrou v taneční kapele, sborovým zpěvem apod.

Na závěr každého ročníku vykoná žák komisionální postupové nebo závěrečné zkoušky. Vykonáním těchto zkoušek je podmíněno vydání vysvědčení (v PHV potvrzení). Na závěr posledního ročníku I. a II. stupně žák absolvuje vykonáním závěrečné zkoušky, nebo absolventským vystoupením na závěrečném koncertu školy.

Studium pro dospělé   je určeno zájemcům o vzdělávání v oblasti hudby starším 18ti let, kteří ukončili školní docházku (denní studium).

Výtvarný obor

Délka studia výtvarného oboru:

Předmět délka studia (v letech)
I. stupeň II. stupeň
od 5 let věku žáka
přípravné studium (PVV) 1 - 2  
od 7 let věku žáka
všechny předměty 7 4
  studium pro dospělé
všechny předměty 4

Pozn.:
Výuka se realizuje jednou týdně v tříhodinové (3x45 min.) lekci.Studium výtvarného oboru (VO) se dělí na:


1. přípravné studium

2. I. stupeň základního studia

3. II. stupeň základního studia

4. Studium pro dospělé

Přípravné studium   je určeno pro pěti a šestileté děti (předškoláci a 1. třída ZŠ), délka trvání je jeden až dva roky.

I. stupeň základního studia   je určen pro žáky od 7 let.

II. stupeň základního studia   je určen pro žáky od 15. let, kteří zdárně absolvovali studium na I. stupni.

Studium pro dospělé   je určeno zájemcům o vzdělávání ve výtvarné oblasti starším 18ti let, kteří ukončili školní docházku (denní studium).


Úplata za vzdělávání

       Studium na základních uměleckých školách je bezplatné, platy učitelů jsou hrazeny ze státního rozpočtu.      
Úplata za vzdělávání, hrazená rodiči žáků, je v podstatě příspěvek na provoz školy, to zn. na el. energii, topení, učební pomůcky, materiál pro výtvarný obor atp.
      U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu
Příspěvek tvoří pevná částka, stanovená na jeden školní  rok. Tato částka se mění s ohledem na meziroční inflaci.


Výše úplaty:


Hudební obor:

Týdenní

hodinová dotace*

Úplata/

šk. rok

Úplata/

měsíc

Individuální výuka (1 žák na hodinu)

1

2600 Kč

260 Kč

Individuální výuka – skupinka (2-4 žáci)

1

2000 Kč

200 Kč

Individuální výuka – rozšířená výuka

max. 2

3500 Kč

350 Kč

PHV (+ přípravný sborový zpěv)

1 - 2

1800 Kč

180 Kč

Sborový zpěv

2

1800 Kč

180 Kč

Studium pro dospělé – student denního studia střední / vysoké školy

1

jako v zákl. studiu

jako v zákl.
studiu

Studium pro dospělé - ostatní mimo studenty denního studia

1

20000 Kč

2000 Kč

Výtvarný obor:
Přípravné studium

3

1700 Kč

170 Kč

Základní studium I. a II. stupně

3

1700 Kč

170 Kč

Studium pro dospělé - student
denního studia střední / vysoké školy

3

jako v zákl. studiu

jako v zákl. studiu

Studium pro dospělé - ostatní mimo studenty denního studia

3

8000 Kč

800 Kč


Pozn.:

* 1 vyuč. hodina = 45 minut.
Tabulka obsahuje základní hodinové dotace, podle nichž se stanovuje výše úplaty.


Způsob úhrady
I.

Úplatu lze uhradit:

1. jednorázově na 10 měsíců (za celý školní rok) - preferovaný způsob

2. pololetně ve dvou splátkách (5 + 5 měsíců)

3. v deseti měsíčních splátkách (trvalý příkaz)- pouze výjimečně ze sociálních důvodů, nebo pokud školu navštěvuje více sourozenců

  Úplatu lze uhradit trvalým příkazem, převodem z účtu, nebo hotově v pokladně KB Nejdek.

II.

1. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni zaplatit splátku v předepsané výši do 15. dne měsíce nebo období za  které úplatu  hradí. Výjimka platí pouze v září, kdy musí být splátka uhrazena do 20.dne příslušného měsíce.

2. V případě, že nebude splátka do výše uvedeného termínu zaplacena, což bude doloženo zápisem do tabulky, v žákovském sešitu, případně výpisem z účtu či jiným dokladem, obdrží žák upomínku.

3. Pokud nebude splátka uhrazena do 10ti dnů po obdržení upomínky, nebude žákovi poskytnuta další vyučovací hodina až do doby uhrazení dlužné částky.

4. Pokud nebude splátka uhrazena do jednoho měsíce po přerušení výuky, bude podán návrh na vyloučení žáka ze studia z důvodu neplacení příspěvku. Dlužná částka bude následně vymáhána.


Odklad placení splátek příspěvku lze povolit pouze po projednání s ředitelem školy !


Aktualizováno
21.05.2019
 

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:   zusnejdek@volny.cz