11 září, 2023 Karel Roneš

Informace ke školnímu roku 2023/24

Informace ke školnímu roku 2023/2024

Hrazení úplaty za vzdělávání (dále jen příspěvku).

Hrazení příspěvku na šk. rok 2023/24 zůstává stejné jako v minulém školním roce, tzn., že se platí na  celý školní rok (10 měsíců – preferovaná platba) nebo na období půl roku (5 měsíců). Rodiče, kteří mají v naší škole více dětí, nebo jejich dítě/děti chodí na více oborů, případně ze sociálních důvodů si mohou písemně zažádat o placení měsíční, ale pouze za předpokladu, že si zřídí v bance trvalý příkaz, abychom měli jistotu, že platby přijdou každý měsíc do předepsaného termínu. Splatnost příspěvku je vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání stanovena na 15. den období, na které je příspěvek hrazen. Pokud nebude mít žák uhrazen příspěvek do předepsaného termínu, obdrží zákonný zástupce upomínku. Pokud nebude nejpozději do týdne po obdržení upomínky příspěvek uhrazen, obdrží zákonný zástupce 2. upomínku a žákovi nebude nadále poskytována výuka až do uhrazení příspěvku. Pokud nebude uhrazen příspěvek ani do 1 měsíce po přerušení výuky, bude žák v souladu s vyhláškou o ZUV vyloučen ze studia. Jakékoliv problémy či výjimky v hrazení příspěvku je nutno řešit s ředitelem školy.

Postup pro hrazení příspěvku:
1. Na začátku školního roku vyčkejte na obdržení podkladů k úhradě příspěvku – výši příspěvku, číslo účtu školy a variabilní symbol, pod kterým budete příspěvek platit (každoročně se mění, nepoužívat v.s. z minulého školního roku!!!). Předpis příspěvku je stanoven na rok. Pokud budete platit pololetně, rozdělte částku na dvě stejné splátky, pokud měsíčně, bude částka rozdělena na 10 stejných splátek.
2. S ohledem na elektronické zpracování úhrad je nutno platit za každého žáka a každý předmět zvlášť pod jeho přiděleným variabilním symbolem, jinak nebude platba rozeznána a správně přiřazena.
3. Příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 15. dne období, na které je hrazen. Pokud do 10. dne neobdržíte potřebné údaje, nebo si nejste jisti výší příspěvku, kontaktujte, prosím, učitele Vašeho dítěte, případně ředitele školy, nebo se podívejte do Klasifikace (viz následující odstavec).

Přístup do elektronických třídnic.

Software Klasifikace pro základní umělecké školy, který používáme jako školní matriku, umožňuje všem účastníkům vzdělávacího procesu (učitelům, žákům i rodičům) nahlížení do zápisů ve třídních knihách, kontrolu docházky dětí na výuku, sledování placení úplaty za vzdělávání, získání přehledu o akcích školy, omlouvání dětí z výuky i komunikaci mezi všemi zúčastněnými. Jediné, co je potřeba, abychom spolu mohli komunikovat těmito moderními prostředky je Vaše mailová adresa. Na jejím základě Vám vygenerujeme přístup do Klasifikace přes webový prohlížeč (mail, uvedený v přihlášce + heslo), kterým se do aplikace přihlásíte z našich webových stránek www.zusnejdek.cz po kliknutí na odkaz v levém menu dole a následném zadání Vaší mailové adresy a zaslaného hesla.
Z důvodu možnosti nahlížení do třídních knih rodiči přes internet byly zrušeny žákovské knížky a nadále jsou vydávány pouze na žádost rodičů, kteří z nějakého důvodu nemohou přístup přes internet do elektronických třídnic využívat.

Zabezpečený vstup do budovy školy.

vstup do budovy ZUŠ Nejdek pro žáky školy je řešen přístupovým systémem, ovládaným čipy. Přístupový systém je kompatibilní s čipy, používanými žáky obou nejdeckých základních škol ve školních jídelnách. Po zaregistrování v systému ZUŠ budou mít žáci zajištěn vstup do budovy školy přiložením čipu ke čtečce čipů pod zvonkovým tablem. Žákům, navštěvujícím jiné než nejdecké základní školy bude čip zapůjčen oproti vratné záloze 60 Kč, která bude vrácena v případě ukončení studia na ZUŠ a navrácení čipu. Čipy je možno vyzvednout a registrovat v ředitelně.

Ochrana osobních údajů (GDPR).

Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), což je ucelený soubor pravidel na ochranu dat v EU. Školy v ČR, stejně jako veškeré organizace, spravující osobní údaje, jsou povinny se tímto nařízením řídit.
Počínaje tímto dnem nemůžeme nadále zveřejňovat dokumenty, obsahující osobní údaje žáků (např fotky a videa z akcí školy, výsledky soutěží atp.) pokud k tomu nebudeme mít tzv. informovaný souhlas zletilých žáků, nebo zákonných zástupců nezletilých žáků se zpracováním osobních údajů. Jedná se o formulář, ve kterém můžete přesně vymezit rozsah používání osobních údajů, se kterým souhlasíte.
Na začátku každého školního roku obdržíte, nebo si můžete stáhnout formulář, který vymezuje situace, související s činností naší školy, při kterých může dojít k nakládání s osobními údaji žáků, či zákonných zástupců. Žádáme Vás o jeho vyplnění a vrácení zpět tak, abychom mohli mohli nadále postupovat v souladu s Vaším souhlasem. V případě nevrácení formuláře budeme automaticky předpokládat, že jste neprojevili souhlas ani s jedním bodem formuláře.
Další povinnost, kterou nám GDPR ukládá je vést osobní údaje žáků a rodičů, které nám ukládá zákon, v aktuální podobě. To zn. že údaje, uvedené v přihlášce je třeba v případě změny aktualizovat.

Formulář informovaného souhlasu a aktualizace osobních údajů obdrží Vaše dítě během prvních hodin v ZUŠ nebo si ho můžete stáhnou z našich webových stránek www.zusnejdek.cz v sekci Dokumenty, Ochrana osobních údajů.

Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky jsou na webových stránkách naší školy v sekci Dokumenty, pod nadpisem Ochrana osobních dat, uloženy základní dokumenty, které tuto oblast popisují a vysvětlují, včetně povinnosti školy při správě osobních dat žáků a jejich zákonných zástupců.
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na učitele či ředitele školy.

V Nejdku dne 29.8.2023 Karel Roneš
ředitel ZUŠ Nejdek

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ
Informace o vydání nařízení Krajské hygienické stanice